Betekenis van:
atypisch

atypisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • afwijkend van het gemiddelde
atypisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • anders

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. ATYPISCH WERK
 2. TSE-gevallen die als atypisch worden beschouwd, worden vermeld, met opgave van de redenen daarvoor.
 3. De handhaving van een aanzienlijk deel van haar activiteiten op de kapitaalmarkt is atypisch voor een regionale bank.
 4. Hoewel deze winsten niet noodzakelijkerwijs representatief zijn voor de verwerkende bedrijven in het algemeen worden zij toch niet als atypisch beschouwd.
 5. Tevens moet andermaal worden opgemerkt dat de enorme omvang van de kapitaalinbreng atypisch is, en dat de rangorde bij eventuele verliezen in samenhang hiermee moet worden bezien.
 6. Tevens moet nogmaals erop worden gewezen dat de enorme omvang van de kapitaalinbreng atypisch is en dat de rangorde bij eventuele verliezen in dit kader moet worden gezien.
 7. Laagopgeleiden en werknemers met een atypisch contract behoren tot de groepen die het meeste risico lopen door de crisis te worden getroffen.
 8. Voorts komt het communautaire referentielaboratorium voor TSE's in zijn richtsnoeren [5] tot het oordeel dat wanneer een TSE als een atypisch geval van scrapie bevestigd is, geen verder onderzoek nodig is.
 9. Overeenkomstig deze regionalesteunkaart wordt Noord-Ierland evenwel als een „atypisch” steungebied aangemerkt met een overeenkomstig regionaal steunplafond van 40 %, dat normaal is voorbehouden aan steungebieden in de zin van artikel 87, lid 3, onder a).
 10. Als houdstermaatschappij heeft BGB sedert 1994 door middel van een atypisch derdenbelang van circa 75 % een aandeel in het vermogen en in de bedrijfsresultaten van LBB, met uitzondering van de centrale ontwikkelingsmaatschappij van de deelstaat IBB.
 11. Voor de toepassing van deze alinea wordt onder atypisch vervoer verstaan het vervoer van brandstof anders dan in de tank van voertuigen of in een passend reserveblik, alsmede het vervoer van vloeibare verwarmingsproducten anders dan in tankwagens die voor rekening van bedrijven worden gebruikt.
 12. Voorts was het argument van Duitsland dat de aansprakelijkheidsfunctie van de bestemmingsreserve naar behoren was vergoed toen BGB in 1994 een atypisch derdenbelang in LBB nam, niet overtuigend, aangezien belangrijke feitelijke gegevens over waarden niet voorhanden waren en het in principe onjuist was om zich te beperken tot de zienswijze van de steunverlener.