Betekenis van:
beding

beding
Zelfstandig naamwoord
 • een bij onderhandeling overeengekomen voorwaarde
"Onder geen beding komt hij hier weer in huis."
beding (het ~ | meervoud bedingen)
Zelfstandig naamwoord
 • vooraf gestelde beperkende bepaling
"onder één beding"
"onder geen beding"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. het beding ingevolge het recht van de staat van het aangewezen gerecht nietig was, tenzij het aangewezen gerecht heeft bepaald dat het beding geldig is;
 2. het beding ingevolge het recht van de staat van het aangewezen gerecht nietig is;
 3. .4 Onder geen beding mogen liften worden beschouwd als één van de vereiste voorzieningen voor ontsnapping.
 4. Onder geen beding mogen koppelstukken worden gebruikt waardoor de leidingen worden beschadigd.
 5. In een veiligheidsaanbeveling wordt onder geen beding de aansprakelijkheid voor een ongeval bepaald of de schuldvraag beantwoord.
 6. aan het beding om uitzonderlijke redenen buiten de macht van de partijen in redelijkheid geen gevolg kan worden gegeven, of
 7. een partij ingevolge het recht van de aangezochte staat niet bevoegd was het beding aan te gaan;
 8. De leden van de Wetenschappelijke Raad mogen de uitkomst van de panelbijeenkomst die zij bijwonen echter onder geen beding beïnvloeden.
 9. inachtneming van het beding kennelijk onrechtvaardig of kennelijk strijdig zou zijn met de openbare orde van de staat van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt;
 10. Wanneer de voertuigen stilstaan, mag er onder geen beding een ongecontroleerde beweging van de kortkoppelinrichting optreden, ook niet bij langdurig parkeren op een helling.
 11. De tijdelijke functionaris mag zonder machtiging van het TSOBG onder geen beding in rechte gewag maken van hetgeen hem in verband met zijn ambtsbezigheden ter kennis is gekomen.
 12. een partij ingevolge het recht van de staat van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, niet bevoegd was het beding aan te gaan;
 13. wordt een exclusief forumkeuzebeding dat deel uitmaakt van een overeenkomst, aangemerkt als een beding dat los staat van de overige bepalingen van de overeenkomst.
 14. Elk contractueel beding dat strijdig is met artikel 6 of met de in artikel 5, leden 2 en 3, bedoelde uitzonderingen, is nietig.
 15. Overeenkomsten welke een beding bevatten op grond waarvan een niet in gebreke zijnde tegenpartij slechts beperkte betalingen of in het geheel geen betalingen aan de boedel van de in gebreke zijnde partij kan verrichten, zelfs wanneer deze laatste partij een nettocrediteur is („afhaak”-beding („walkaway clause”)), worden niet als risicoverminderend in aanmerking genomen.