Betekenis van:
beoefenen

beoefenen
Werkwoord
 • zich actief bezighouden met
"een sport beoefenen"
"dat spel werd in die tijd veel beoefend"

Hyperoniemen

beoefenen
Werkwoord
 • bij regelmaat zich in iets bekwamen
"De Elamitische taal wordt maar door zeer weinigen beoefend."

Voorbeeldzinnen

 1. Verbod om bepaalde spelen/sporten te beoefenen
 2.  De landbouwers moeten de landbouw beoefenen op een minimumoppervlakte grond (vermeld deze oppervlakte).
 3. De diverse onder de huidige beschikking vallende maatregelen (verlichting van sociale lasten en financieringskosten, vrijstelling van domaniale heffingen) zijn maatregelen die een voordeel verschaffen aan bedrijven die een specifieke activiteit beoefenen, namelijk aquacultuur- of visserijbedrijven.
 4. „vissersvaartuig” elk vaartuig dat visserijactiviteiten uitoefent of heeft uitgeoefend, inclusief visverwerkende vaartuigen en vaartuigen waarop vangsten worden overgeladen of die andere werkzaamheden uitoefenen met het oog op het beoefenen van of in verband met visserijactiviteiten, inclusief experimentele visserij;
 5. In afwijking van artikel 5 bis van Verordening (EG) nr. 601/2004 stellen lidstaten die voornemens zijn om in het verdragsgebied als bedoeld in artikel 2 van die verordening de visserij op krielgarnaal te beoefenen, het secretariaat van de CCAMLR en de Commissie daarvan in kennis minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vergadering van de CCAMLR onmiddellijk voorafgaand aan het seizoen waarin zij voornemens zijn de visserij te beoefenen; zij maken daartoe gebruik van het in bijlage XI van de onderhavige verordening vastgestelde formulier, zodat de CCAMLR een passende evaluatie kan uitvoeren voordat de vaartuigen beginnen te vissen.
 6. Overeenkomstig artikel 38, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 73/2009 is in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 795/2004 voor de gebieden waar granen om klimatologische redenen gewoonlijk eerder worden geoogst, de begindatum vastgesteld van de periode waarvoor toestemming kan worden verleend om op de subsidiabele hectaren secundaire teelten te beoefenen.
 7. De betrokken lidstaten stellen een toezichtsplan op en rapporteren om de drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de Commissie over de toestand van de zeegrasvelden van Posidonia oceanica waar met bodemsleepnetten wordt gevist, en zij delen de lijst van de vissersvaartuigen die deze visserijtak mogen beoefenen mee.
 8. Binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die uitsluitend voor steun in aanmerking komende activiteiten beoefenen [12], kunnen bij de aanschaf van zeeschepen in nieuwe of tweedehandse staat die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen, een investeringsaftrek genieten gelijk aan 30 % van de aanschafprijs van die zeeschepen.
 9. De in de bijlage genoemde lidstaten kunnen toestemming verlenen om op de subsidiabele hectaren secundaire teelten te beoefenen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden die elk jaar aanvangt op de in de bijlage voor elke betrokken lidstaat vastgestelde datum.”.
 10. Frankrijk geeft aan dat deze structuur altijd voor iedereen heeft opengestaan: er werden geen eisen gesteld aan de nationaliteit van aandeelhouders en de enige verplichting is altijd geweest „een activiteit te beoefenen die op enigerlei wijze betrekking heeft op de export van Franstalige boeken”.
 11. De nieuwe regeling zal dus ten goede komen aan deze vissers ook wanneer zij geen nacht weg van huis hebben doorgebracht (en eventueel kosten hebben gemaakt), aangezien de enige betalingsvoorwaarde is dat de vissers in het bezit moeten zijn van een vergunning voor het beoefenen van de professionele visserij.
 12. Krachtens artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1782/2003, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 864/2004 [3], kunnen de lidstaten met ingang van 1 januari 2006 toestemming verlenen om op de subsidiabele hectaren secundaire teelten te beoefenen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden die elk jaar op 15 augustus aanvangt.
 13. Onverminderd artikel 34, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt een perceel landbouwgrond met bomen voor de toepassing van de oppervlaktegebonden steunregelingen als een subsidiabele oppervlakte beschouwd mits het op dat perceel mogelijk is landbouwactiviteiten of, indien van toepassing, de voorgenomen productie op soortgelijke wijze te beoefenen als op percelen zonder bomen in dezelfde regio.”.
 14. Krachtens artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1782/2003, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 864/2004 [3], welk artikel bij Verordening (EG) nr. 394/2005 van toepassing met ingang van 1 januari 2005 is verklaard, kunnen de lidstaten toestemming verlenen om op de subsidiabele hectaren secundaire teelten te beoefenen gedurende een periode van ten hoogste drie maanden die elk jaar op 15 augustus aanvangt.
 15. in het geval van enigerlei overheidsmaatregel die een landbouwer ertoe brengt om, teneinde zijn normale landbouwactiviteit voort te zetten, akkerbouw te beoefenen op grond die voordien niet als subsidiabel voor areaalbetalingen voor akkerbouwgewassen werd beschouwd, waarbij die maatregel meebrengt dat aanvankelijk wel voor dergelijke areaalbetalingen subsidiabele grond daar niet langer subsidiabel voor is, mogen de lidstaten hun totale subsidiabele oppervlakte landbouwgrond noch tijdelijk, noch definitief met meer dan 0,1 % van hun totale basisareaal verhogen;