Betekenis van:
beoordelingsfout

beoordelingsfout (de ~ | meervoud beoordelingsfouten)
Zelfstandig naamwoord
  • foutieve beoordeling
"een beoordelingsfout maken"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. kennelijke beoordelingsfout,
  2. Op 15 juni 2005 heeft het Gerecht in de zaak T-349/03 de beschikking van 2003 nietig verklaard wegens een beoordelingsfout bij de bepaling van de noodzakelijke minimumsteun.
  3. Wat de kwalificatie van de openbarediensttaak van het LNE als taak van algemeen economisch belang betreft, dient de Commissie het economische karakter van de desbetreffende activiteit te beoordelen en te controleren of de lidstaat geen duidelijke beoordelingsfout heeft begaan door deze te beschouwen als taak van algemeen economisch belang.
  4. In deze zaak is de Commissie van oordeel dat de definitie van openbaredienstverplichtingen van het LNE, zoals deze blijkt uit de oprichtingstekst van 1978 en de in 2005 aangebrachte toevoegingen, voldoende duidelijk [28] is en dat er bijgevolg geen sprake kan zijn van een duidelijke beoordelingsfout door de Franse autoriteiten.
  5. Het Gerecht van eerste aanleg verklaarde in zijn arrest van 21 oktober 2004 in zaak T-36/99 [8] de beschikking van 2000 nietig wegens een kennelijke beoordelingsfout met betrekking tot de toepassing van het criterium van de particuliere schuldeiser op het gedrag van de publieke schuldeiser.
  6. In zijn arrest van 28 februari 2002 heeft het Gerecht de laatste zin van artikel 1 van de genoemde beschikking nietig verklaard op grond van de „kennelijke beoordelingsfout”, maar het Gerecht achtte het niet nodig zich te buigen over de overige rechtsgronden in het verzoekschrift.
  7. Het Gerecht, dat hierbij de argumentatie van SIDE heeft gevolgd, had deze analyse verworpen en was van mening dat de Commissie een duidelijke beoordelingsfout had gemaakt, aangezien de export van Franstalige boeken en de activiteit van exportagenten voor Franstalige boeken geen substitueerbare maar verschillende markten vormen, waarbij de tweede markt een submarkt van de eerste is.
  8. Het Gerecht stelde vast dat de Commissie, die dit onderzoek had nagelaten, een kennelijke beoordelingsfout had begaan door de exportmarkt voor Franstalige boeken in het algemeen aan te merken als relevante markt, terwijl er was vastgesteld dat de betwiste steun alleen was verleend aan exportagenten.
  9. De in deze verordening vastgestelde maatregelen zijn gebaseerd op het feit dat het Hof in zijn arrest benadrukte dat artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening niet zodanig geïnterpreteerd kan worden dat de Commissie ertoe verplicht wordt aan de Raad definitieve maatregelen voor te stellen die een beoordelingsfout in de oorspronkelijke beoordeling van de materiële criteria van die bepaling zouden laten bestaan [11].