Betekenis van:
beslechten

beslechten
Werkwoord
 • een geschil tot een definitief einde brengen
"Die zaak is nog lang niet beslecht."

Voorbeeldzinnen

 1. een procedure in te stellen voor het beslechten van geschillen tussen de luchthavenbeheerder en de luchthavengebruikers;
 2. , die de zaak zal onderzoeken en het geschil zal trachten te beslechten [11].
 3. In deel III (Vermijden en beslechten van geschillen) van de overeenkomst en in dit reglement wordt verstaan onder:
 4. Een algemene verwijzing naar het belang van de zaak of van de te beslechten punten is onvoldoende.”
 5. optreden als instantie voor het beslechten van geschillen die zich tussen het verticaal geïntegreerde bedrijf en de transmissiesysteembeheerder kunnen voordoen naar aanleiding van krachtens lid 11 ingediende klachten;
 6. Bovendien moeten regulerende instanties gemachtigd zijn relevante informatie van de elektriciteitsbedrijven te verkrijgen, moeten zij aangewezen en toereikend onderzoek kunnen verrichten en moeten zij geschillen kunnen beslechten.
 7. de constitutionele kamer van de rekenkamer zal worden heringesteld om geschillen in verband met de verkiezingen te beslechten en de verkiezingsresultaten bekend te maken.
 8. Alvorens een geschil overeenkomstig onderafdeling 4 te beslechten, kan de minister deskundigen op dit terrein of andere door hem of haar daartoe geschikt geachte personen of instanties raadplegen.
 9. Bemiddeling/mediation omvat niet de pogingen, ondernomen door de rechterlijke instantie waarbij een zaak aanhangig is gemaakt, om binnen de desbetreffende gerechtelijke procedure een geschil te beslechten;
 10. Bovendien moeten regulerende instanties gemachtigd zijn relevante informatie van de aardgasbedrijven te verkrijgen, moeten zij aangewezen en toereikend onderzoek kunnen verrichten en geschillen kunnen beslechten.
 11. Wanneer tolheffende instanties en EETS-aanbieders geschillen met betrekking tot de niet-discriminerende toegang tot EETS-gebieden wensen te beslechten, moeten zij de nationale bemiddelende instanties raadplegen.
 12. Teneinde de rechtszekerheid te waarborgen dient in deze richtlijn te worden aangegeven welke datum relevant is om te bepalen of het geschil dat de partijen via bemiddeling/mediation trachten te beslechten, van grensoverschrijdende aard is.
 13. Er moet rekening worden gehouden met de uiteindelijke bestuursrechtelijke besluiten of gerechtelijke uitspraken die een geschil tussen de overheid en de landbouwer beslechten, in het geval dat die besluiten of uitspraken uitmonden in een toewijzing of een verhoging van toeslagrechten.
 14. Spanje stelt dat de inleiding van een nieuwe formele onderzoeksprocedure niet nodig was om de zaak te beslechten en dat de eerbiediging van de rechten van de belanghebbenden onvoldoende grond was.
 15. Wanneer de functionaris en de indiener van de klacht geen overeenstemming bereiken of het geschil niet wordt beslecht, verwijst de functionaris de klacht door naar de door Toyota ingestelde helpdeskfaciliteit, behalve wanneer het uitblijven van een akkoord of het niet-beslechten van het geschil het gevolg is van het uitblijven van een reactie van de onafhankelijke reparateur of vereniging van onafhankelijke reparateurs.