Betekenis van:
bevolkingsgroep

bevolkingsgroep
Zelfstandig naamwoord
 • een specifieke groep mensen uit de bevolking
"De bevolkingsgroep van 25 tot 64 jaar zal in Europa flink afnemen."
bevolkingsgroep
Zelfstandig naamwoord
 • een groep mensen uit de bevolking, die zich identificeren met elkaar op basis van raciale, culturele of religieuze gronden
"De Pathanen zijn de grootste bevolkingsgroep van Afghanistan."

Voorbeeldzinnen

 1. aanbevelingen voor de door de betrokken bevolkingsgroep te nemen voorzorgsmaatregelen;
 2. „pediatrische populatie”: de bevolkingsgroep in de leeftijd vanaf de geboorte tot 18 jaar;
 3. Dit geldt vooral voor de regio's buiten Praag en voor de Roma-bevolkingsgroep.
 4. eerbiediging van de mensenrechten van alle Afghanen, ongeacht geslacht, bevolkingsgroep of godsdienst,
 5. eerbiediging van de mensenrechten van alle Pakistanen en Afghanen, ongeacht geslacht, bevolkingsgroep of godsdienst,
 6. Gegevens over de betrokken bevolkingsgroep, mogelijke gevolgen voor de gezondheid en aanbevolen gedrag:
 7. de arbeidsmarktsituatie van migranten, met het oog op een betere integratie van deze bevolkingsgroep,
 8. Personen met coeliakie vormen een dergelijke specifieke bevolkingsgroep die lijdt aan een permanente glutenintolerantie.
 9. Bijvoorbeeld: gezondheid van de werknemers, milieuprestaties en spreiding van deze voordelen, vanuit bijvoorbeeld geografisch oogpunt of per bevolkingsgroep;
 10. Totdat er informatie beschikbaar is over de gevoeligheid van zuigelingen en peuters voor anorganisch tin in levensmiddelen, moeten voor de bescherming van deze kwetsbare bevolkingsgroep uit voorzorg lagere maximumgehalten worden vastgesteld.
 11. Ter bescherming van de gezondheid van de kwetsbare bevolkingsgroep zuigelingen en peuters dient het laagste maximumgehalte te worden vastgesteld, dat kan worden bereikt door strikte selectie van de grondstoffen voor de vervaardiging van voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters.
 12. In geval van verontreinigingen die als genotoxische carcinogenen worden beschouwd, of in gevallen waarin de huidige blootstelling van de bevolking of van een kwetsbare bevolkingsgroep dichtbij of boven de toelaatbare inname ligt, moeten de maximumgehalten zo laag als redelijkerwijs haalbaar worden vastgesteld (ALARA).
 13. In artikel 1, derde lid, wordt „terreurdaad” gedefinieerd als „elke daad of bedreiging daarmee die tegen de strafwet van de verdragsstaat indruist en die het leven, de fysieke integriteit, de vrijheden van een persoon of groep van personen in gevaar kan brengen, alsmede schade toebrengt of kan toebrengen aan openbare of particuliere goederen, natuurlijke hulpbronnen, het leefmilieu of het cultureel erfgoed, en die wordt gepleegd met de bedoeling:i) schrik aan te jagen, angst te zaaien, een regering, instelling, orgaan, bevolking of bevolkingsgroep ertoe te dwingen, aan te zetten of te bewegen een initiatief te nemen of achterwege te laten, een bepaald standpunt in te nemen of daarvan af te zien of te handelen volgens bepaalde beginselen; ofii) de normale werking van de openbare diensten of de verstrekking van essentiële diensten aan de bevolking te verstoren of onder de bevolking een crisissfeer te scheppen;iii) een algemene opstand in een verdragsstaat uit te lokken.”.