Betekenis van:
bewijslast

bewijslast (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • verplichting om bewijs te leveren
"de bewijslast omkeren/omdraaien"
"omgekeerde bewijslast"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Bewijslast
 2. BEWIJSLAST
 3. Bewijslast
 4. De bewijslast in verband met de toepassingsvoorwaarden van de uitzondering ligt bovendien bij de lidstaten.
 5. Ten tweede ligt de bewijslast voor de evenredigheid van de maatregel bij de lidstaat.
 6. De bepalingen in deze verordening over sancties of procedures laten de nationale regels inzake bewijslast onverlet.
 7. De bewijslast betreffende het tijdstip waarop de producten in de handel zijn gebracht, ligt bij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf.
 8. Bovendien ligt de bewijslast om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor vrijstelling is voldaan, bij de lidstaat.
 9. De lidstaten moeten bovendien een rechtsvermoeden invoeren dat de arbeidsverhouding ten minste drie maanden heeft bestaan, zodat de bewijslast met betrekking tot de duur op de werkgever rust.
 10. In gevallen waar onnodige aanhouding of onnodig oponthoud wordt gesteld, ligt de bewijslast bij de eigenaar of de exploitant van het schip.
 11. De bewijslast in geval van weigering ligt bij de gegevensimporteur, en de betrokkene kan de weigering steeds bij de autoriteit aanvechten.
 12. De Franse autoriteiten hebben dus niet aangetoond dat de steun verenigbaar is, terwijl zij volgens de geldende jurisprudentie de bewijslast dragen.
 13. Voor een effectieve handhaving van het beginsel van gelijke behandeling is het van groot belang dat regels voor de bewijslast worden vastgesteld.
 14. De regels voor de bewijslast moeten worden aangepast zodra er kennelijke discriminatie bestaat; in de gevallen waarin een dergelijke situatie ook inderdaad blijkt te bestaan, vergt de feitelijke toepassing van het beginsel van gelijke behandeling dat de bewijslast bij de verweerder wordt gelegd.
 15. In dergelijke gevallen moet de bewijslast voor de veiligheid van die stoffen liggen bij de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de producten die zij in de handel brengen.