Betekenis van:
bezigheid

bezigheid
Zelfstandig naamwoord
 • iets waarmee men bezig is
"De dokter stopte met zijn bezigheden toen hij plotseling het alarm hoorde afgaan."

Voorbeeldzinnen

 1. als voornaamste bezigheid?
 2. als voornaamste bezigheid?
 3. Aanstelling of bezigheid
 4. als bijkomende bezigheid?
 5. als bijkomende bezigheid?
 6. Vervolgens dienden de secties met behulp van autokranen 90o gedraaid te worden om met de andere delen geassembleerd te kunnen worden, hetgeen een tijdrovende en dure bezigheid was.
 7. Indien blijkt dat deze bezigheid onverenigbaar is met die van de werknemer en indien laatstgenoemde er niet voor kan instaan dat aan deze bezigheid binnen een bepaalde termijn een einde wordt gemaakt, beslist de directeur, na advies van het personeelscomité, of de werknemer in zijn functie dient te worden gehandhaafd dan wel in een andere functie moet worden geplaatst.
 8. Indien mocht blijken dat deze bezigheid onverenigbaar is met die van de tijdelijke functionaris en indien laatstgenoemde er niet voor kan instaan dat aan deze bezigheid binnen een bepaalde termijn een einde wordt gemaakt, beslist het TSOBG, na advies van het personeelscomité, of de tijdelijke functionaris in zijn functie dient te worden gehandhaafd dan wel in een ander ambt moet worden geplaatst.
 9. Indien door de wettige echtgenoot van een personeelslid of een persoon die met een personeelslid samenleeft als waren zij gehuwd, een winstgevende bezigheid als beroep wordt uitgeoefend, dient het personeelslid hiervan mededeling te doen aan de directeur.
 10. Indien mocht blijken dat deze bezigheid onverenigbaar is met die van het personeelslid dan wel met de belangen van het Centrum, en indien het personeelslid er niet voor kan instaan dat aan deze bezigheid binnen een bepaalde, redelijke termijn een einde wordt gemaakt, geeft de directeur de Raad van bestuur in overweging een besluit te nemen over de vraag of de aanstelling van het betrokken personeelslid dient te worden gehandhaafd dan wel of hij dient te worden ontslagen of geschorst.
 11. dat de actuariële tegenwaarde van zijn overlevingspensioenrechten bij het Agentschap, berekend tot aan de datum van de feitelijke overdracht, wordt overgedragen naar het pensioenfonds van een overheid of organisatie of naar het pensioenfonds waarbij hij overlevingspensioenrechten verwerft uit hoofde van de bezigheid die hij als werknemer of zelfstandige uitoefent, of
 12. dat de actuariële tegenwaarde van zijn overlevingspensioenrechten bij het Agentschap, berekend tot aan de datum van de feitelijke overdracht, wordt overgedragen naar het pensioenfonds van een overheid of organisatie of naar het pensioenfonds waarbij hij overlevingspensioenrechten verwerft uit hoofde van de bezigheid die hij als werknemer of zelfstandige uitoefent, of
 13. Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci (Identiteitsbewijs Ci voor buitenlandse onderdanen) (Verblijfstitel type Ci voor echtgenoten en kinderen (tot 25 jaar) van ambtenaren van internationale organisaties en leden van buitenlandse vertegenwoordigingen in Zwitserland die een winstgevende bezigheid op de Zwitserse arbeidsmarkt uitoefenen) (rood)
 14. Het personeelslid dat recht heeft op de kostwinnerstoelage en wiens echtgenoot een winstgevende bezigheid als beroep uitoefent die een beroepsinkomen vóór belasting oplevert van meer dan het jaarlijkse basissalaris van een personeelslid van de rang 3 in de tweede salaristrap, op welk salaris de aanpassingscoëfficiënt is toegepast van het land waar de echtgenoot zijn beroep uitoefent, geniet deze toelage niet, behoudens bijzonder besluit van het TSOBG.