Betekenis van:
centraliseren

centraliseren
Werkwoord
 • centraal maken
"winkelketens centraliseren"
"het besluitvormingsproces/de macht centraliseren"

Hyperoniemen

centraliseren
Werkwoord
 • op één punt samenbrengen
"Het bestuur van de stad is gecentraliseerd."

Voorbeeldzinnen

 1. De lidstaten centraliseren verzoeken om recht op toegang tot het computersysteem voor gegevensuitwisseling en zenden deze aan de Commissie.
 2. Financiële centralisatie: het team financieel beheer van de zetel van de groep is versterkt om deze functie bij de groep te centraliseren.
 3. De Overeenkomst van 's-Gravenhage is een verdrag voor het centraliseren van de procedures ter verkrijging van modelbescherming op het grondgebied van de aangewezen Verdragsluitende Partijen.
 4. Volgens de informatie van de Noorse overheid wilde Nørhaven zijn productie centraliseren door deze hetzij in Skien hetzij in Gjøvik onder te brengen, en is het met de gemeenteraden van beide gemeenten in onderhandeling getreden.
 5. Reorganisatie van de ondernemingsstructuur: om de levensvatbaarheid van de onderneming te herstellen, zal ook een zekere reorganisatie van de onderneming nodig zijn (bv. fuseren van dochterondernemingen en scherper toezicht op de kosten door afdelingen verkoop, inkoop en financiën te centraliseren).
 6. Deze mogelijkheid via een intermediair reserves aan te houden is in de regel beperkt tot instellingen die zo zijn georganiseerd dat een deel van het beheer (bijvoorbeeld het liquiditeitenbeheer) normaliter bij de intermediair is ondergebracht (een netwerk van spaarbanken of coöperatieve banken kan bijvoorbeeld het aanhouden van minimumreserves centraliseren).
 7. Indien een strafbaar feit onder de rechtsmacht van meer dan een lidstaat valt en indien elk van de betrokken lidstaten geldig vervolging kan instellen op grond van hetzelfde feit, werken de betrokken lidstaten samen om te beslissen wie van hen de daders zal vervolgen, teneinde de procedure zo mogelijk in een enkele lidstaat te centraliseren.
 8. De grensoverschrijdende vergunningen voor vereenvoudigde procedures en de geïntegreerde grensoverschrijdende vergunningen maken het mogelijk dat ondernemingen de boekhouding, de logistiek en de distributie centraliseren en integreren, wat tot besparingen zal leiden op het gebied van administratie- en transactiekosten en een echte vereenvoudiging is.
 9. De netto-investeringen tijdens het OT waren evenwel relatief laag en bedroegen tussen de 1300000 en de 2300000 EUR. De stijging kan worden toegeschreven aan een investering door een van de communautaire producenten voor het leasen van een nieuw gebouw om het productieproces te centraliseren en te moderniseren, alsook aan investeringen door de bedrijfstak van de Gemeenschap voor het onderhoud en de vernieuwing van bestaande apparatuur, maar ook voor nieuwe apparatuur en modules, in een poging om haar concurrentievermogen ten aanzien van de invoer met dumping uit China te verbeteren.