Betekenis van:
construeren

construeren
 • Iets bouwen of vormen door de assemblage van onderdelen.

Voorbeeldzinnen

 1. Het werd daarom passend geacht de normale waarde te construeren.
 2. Daarom werd geoordeeld dat het beter was de normale waarde te construeren.
 3. Indien de markt voor aanwijzing in aanmerking komt, kan het derhalve noodzakelijk blijken een fictieve upstreammarkt op wholesaleniveau te construeren.
 4. De Commissie verleent de lidstaten methodologische en andere steun bij het construeren van het in lid 4 bedoelde model.
 5. het vlieghandboek dient goedgekeurde gegevens te bevatten voor de voorgeschreven snelheidstoename alsmede gegevens die nodig zijn om de vliegbaan bij de verhoogde dwarshellingshoeken en snelheden te kunnen construeren;
 6. Het vlieghandboek dient goedgekeurde gegevens te bevatten voor de vereiste snelheidstoename alsmede gegevens die nodig zijn om de vliegbaan bij de verhoogde dwarshellingshoeken en snelheden te kunnen construeren.
 7. Noot 1In ML13.b) zijn mede bedoeld materialen speciaal ontworpen voor het vormen van op explosie reagerende pantsering of voor het construeren van militaire schuilplaatsen.
 8. in ML13.b) zijn mede bedoeld, materialen speciaal ontworpen voor het vormen van op explosie reagerende pantsering of voor het construeren van militaire schuilplaatsen.
 9. Tot slot zorgde de steun volgens Italië voor een aanzienlijke technologische verbetering van de werkzaamheden van Alenia, waardoor de noodzaak om panelen opnieuw te bewerken of opnieuw te construeren, werd verminderd, en de assemblagetijden werden verkort.
 10. Waar nodig werd op de opgegeven productiekosten en VAA-kosten een correctie toegepast, alvorens deze werden gebruikt om de normale waarde te construeren of om na te gaan of de verkoop in het kader van normale handelstransacties had plaatsgevonden.
 11. Bij het construeren van de exportprijzen overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening werden ook correcties toegepast voor alle kosten tussen de invoer en de wederverkoop van het betrokken product.
 12. Besloten werd daarom dat de VAA-kosten en de winst voor het construeren van de normale waarde moesten worden vastgesteld op basis van alle binnenlandse verkooptransacties voor het betrokken product.
 13. Uralkali voerde aan dat bij de winstmarge waarvan was uitgegaan bij het construeren van de normale waarde geen rekening was gehouden met de aanpassing van de gaskosten omdat de desbetreffende winstcijfers afkomstig waren van de bedrijfsboekhouding voordat aanpassingen waren aangebracht.
 14. De liquiditeitshorizon voor een securitisation warehouse weerspiegelt de tijd die nodig is om de activa te construeren, te verkopen en te securitiseren of om onder gespannen marktomstandigheden de wezenlijke risicofactoren af te dekken. 5 sexies.
 15. Om de normale waarde te construeren heeft de Commissie derhalve gebruik gemaakt van de gecorrigeerde productiekosten van de uitgevoerde productsoorten die aan de hand van de beschikbare specificaties duidelijk geïdentificeerd konden worden.