Betekenis van:
daad

daad (de ~ | meervoud daden)
Zelfstandig naamwoord
 • bewuste handeling
"een onbezonnen daad"
"een man van daden"

Hyperoniemen

Hyponiemen

daad
Zelfstandig naamwoord
 • bewust gepleegde handeling, doelgericht

Voorbeeldzinnen

 1. Een goede daad verlicht een donkere wereld.
 2. Zijn dappere daad leverde hem respect op.
 3. Doe ik ook eens een keer een goede daad... haalt het niks uit.
 4. Na de daad komt de dwaas tot inzicht
 5. Een daad maakt een persoon niet schuldig, tenzij de geest schuldig is.
 6. de verplichting om een daad na te laten of om een daad of een situatie te dulden;
 7. niet uit een contractuele verhouding voortvloeiende vorderingen uit onrechtmatige daad wegens schade aan tastbare zaken;
 8. „kwetsbaarheid” een zwakte in de toegepaste maatregelen en procedures waarvan gebruik kan worden gemaakt om een wederrechtelijke daad te plegen.
 9. het gevolg is van een daad van oorlog, vijandigheden, burgeroorlog, opstand of een natuurverschijnsel van uitzonderlijke, onvermijdelijke en onbedwingbare aard, of
 10. Na een daad van onwettige inmenging aan boord van een vliegtuig dient de gezagvoerder, of bij zijn/haar afwezigheid de exploitant, onverwijld een rapport over deze daad in bij de aangewezen plaatselijke overheidsinstantie en bij de autoriteit van de staat waarin de exploitant is gevestigd.
 11. Na een daad van onwettige inmenging aan boord van een vliegtuig meldt de gezagvoerder, of bij diens afwezigheid de exploitant, deze daad zo snel als praktisch mogelijk is bij de plaatselijke autoriteit en bij de autoriteit van de staat van de exploitant.
 12. Het is evenwel aan iedere lidstaat zelf om de aard te bepalen van zijn regels inzake onrechtmatige daad en van de sancties die gelden voor inbreuken op de nationale gegevensbeschermingsvoorschriften.
 13. „toetsing” een beproeving van maatregelen ter beveiliging van de luchtvaart, waarbij de bevoegde autoriteit voorwendt een wederrechtelijke daad te beramen met het doel na te gaan of de bestaande beveiligingsmaatregelen doeltreffend worden toegepast; 13.
 14. De betaling van de beroepsbijdragen was een vrijwillige daad van de producentenorganisaties, waarvan het beginsel werd onderworpen aan de goedkeuring van de betrokken nationale afdelingen, die zich volgens een democratische procedure hebben uitgesproken.
 15. „verboden voorwerpen”: wapens, explosieven of andere gevaarlijke apparaten, voorwerpen of stoffen die kunnen worden gebruikt om een wederrechtelijke daad te begaan die een gevaar vormt voor de veiligheid van de burgerluchtvaart;