Betekenis van:
dertiende

dertiende
 • Een van de dertien gelijke delen van een geheel.

Voorbeeldzinnen

 1. vakantiegeld, dertiende maand,
 2. Dertiende editie — juli 2001 (www.icao.int).
 3. het dertiende gedachtestreepje wordt als volgt vervangen:
 4. (artikel 33, tiende en dertiende streepje)
 5. lid 3, onder b), eerste alinea, dertiende streepje
 6. Bijlage II, punt 1, dertiende streepje, wordt vervangen door:
 7. de Republiek Slowakije gesloten op de dertiende september tweeduizenddrie;
 8. Zijn afwezigheid wordt als ongeoorloofd beschouwd vanaf de dertiende dag afwezigheid wegens ziekte zonder medisch attest.
 9. 0,59; pijpleidingen die overeenkomstig artikel 15.02, dertiende lid, onder c), zijn aangelegd kunnen als onbeschadigd worden beschouwd”
 10. 31986 L 0560: Dertiende Richtlijn 86/560/EEG van de Raad van 17.11.1986 (PB L 326 van 21.11.1986, blz. 40),
 11. Hoofdstuk 2 — General, — punt 2.25.3 van bijlage 11 van de ICAO — Air Traffic Services (Dertiende editie juli 2001 met daarin verwerkt amendement 45 (16.7.2007)).
 12. De titel van het dertiende hoofdstuk, „Van de beslechting van de geschillen bedoeld in artikel 35 van het EU-Verdrag”, wordt aangevuld met „,in de versie die gold voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon”.
 13. Hoofdstuk 6 — Air traffic services requirements for communications, — punt 6.1.1.2 van bijlage 11 van de ICAO — Air Traffic Services (Dertiende editie juli 2001 met daarin verwerkt amendement 45 (16.7.2007)).
 14. De Commissie heeft overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/53/EG op 17 september 2004 in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie een lijst van zeventien genetisch gemodificeerde maïsrassen, afgeleid van het genetisch gemodificeerde organisme MON 810, in de dertiende aanvulling op de tweeëntwintigste volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen gepubliceerd [2].
 15. De Commissie heeft overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/53/EG op 17 september 2004 in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie een lijst van zeventien genetisch gemodificeerde maïsrassen, afgeleid van het genetisch gemodificeerde organisme MON 810, in de dertiende aanvulling op de tweeëntwintigste volledige uitgave van de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen gepubliceerd [2].