Betekenis van:
extrapoleren

extrapoleren
Werkwoord
 • uit bekende termen van een reeks de daarbuiten gelegen termen berekenen [wiskunde]
 • ervaringsgegevens toepassen op een ander gebied
 • een gevolg trekken over het onbekende door iets dat bekend is

Voorbeeldzinnen

 1. De verzamelde informatie betreffende de markt in België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje werd vervolgens gebruikt om het communautaire verbruik in de resterende lidstaten te extrapoleren.
 2. ratio's of een andere tussenberekening die nodig is om de minimumnormen voor extrapolatie toe te passen, kunnen worden afgeleid uit van toezichthouders verkregen gegevens indien een betrouwbaar verband kan worden vastgesteld tussen de te extrapoleren statistische uitsplitsing en dergelijke gegevens.
 3. Met het oog hierop werd het nodig geacht de bevindingen van de steekproef te extrapoleren, waarbij ook de bedrijven werden betrokken waarbij geen dumping werd vastgesteld, om de dumpingmarge van de niet in de steekproef opgenomen bedrijven te kunnen schatten.
 4. indien de bijdrage van geldmarktfondsen die hun totale activa slechts eenmaal per jaar rapporteren, meer bedraagt dan 30 % van de totale geldmarktfondsbalans in een bepaalde lidstaat, extrapoleren NCB's de door geldmarktfondsen en kredietinstellingen gerapporteerde gegevens afzonderlijk als volgt:
 5. Schat de aanloopfase tL uit de afbraakcurve (de semilogaritmische grafiek) door het lineaire gedeelte te extrapoleren tot nul afbraak of anders door de tijd te bepalen tot ongeveer 10 % afbraak (zie de figuren 1a en 1b).
 6. Wanneer de test niet gedurende de volledige EDP wordt uitgevoerd, worden de emissiewaarden aan het eind van de EDP bepaald door de voor de testperiode bepaalde verslechteringstendens te extrapoleren naar de volledige EDP.
 7. De waarnemers hebben tot taak toezicht te houden op de bijvangsten van walvisachtigen en de nodige gegevens te verzamelen om de waargenomen bijvangst te extrapoleren naar de gehele betrokken visserijtak.
 8. In die gevallen waarin de feitelijke dekking van de rapportage minder dan 100 % is vanwege de toepassing van het „cutting-off-the-tail”-beginsel, wordt NCB's verzocht de verstrekte gegevens te extrapoleren om een dekking van 100 % te verzekeren.
 9. Indien de feitelijke rapportage minder dan 100 % bestrijkt vanwege de toepassing van het zogenaamde „cutting off the tail”-beginsel, extrapoleren NCB’s de verschafte gegevens overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder b), om 100 % dekking te verzekeren.
 10. Het verslag van de consultant moet trouwens ook worden gekritiseerd om „de niet-gerechtvaardigde heterogeniteit van de methode voor de reconstructie van de „normale” evolutie” van de aandelen en obligaties, of nog omdat de consultant niet de nodige voorzichtigheid aan de dag legt om een „normale” evolutie van de schuld op de markt uit een aantal obligatielijnen met een hoge illiquiditeit af te leiden, of om de marktwaarde van enkele obligaties te extrapoleren naar de totale schuld.