Betekenis van:
fabriceren

fabriceren
Werkwoord
 • in grote aantallen maken
"auto's/bussen/vrachtwagens/motoren fabriceren"

Hyperoniemen

fabriceren
Werkwoord
 • een product door middel van werktuigen bewerken of vervaardigen
"Ze gingen samen het werkstuk fabriceren."

Voorbeeldzinnen

 1. Fabriceren van drukplaten
 2. Vanaf de elfde eeuw mochten ook de naburige dorpen de kaas fabriceren.
 3. In de invoercertificaataanvraag en in het invoercertificaat wordt in vak 20 het door verwerking van het betrokken graan te fabriceren product vermeld.
 4. In de invoercertificaataanvraag en in het invoercertificaat wordt in vak 20 het door verwerking van het betrokken graan te fabriceren product vermeld.”
 5. De schrootaanvoer uit andere staalbedrijven en uit andere bedrijven dan die welke staal fabriceren of gebruiken, bv. mijnen, moet hier ook worden opgenomen.
 6. Voor de nieuwe verpakkingsvorm had Farm Dairy een speciale machine uit de Verenigde Staten ingevoerd om daarmee de betrokken flessen te fabriceren.
 7. om, naar gelang van het geval, producten te produceren, op te maken of te fabriceren die aan de genoemde voorschriften voldoen;
 8. het in bijlage VII, onder A, beschreven technisch dossier voor één model van elke van de in bijlage IV opgesomde categorieën machines die hij wil gaan fabriceren,
 9. Deze waarden worden voor de betrokken machine reëel gemeten, dan wel vastgesteld uitgaande van metingen bij een technisch vergelijkbare machine die representatief is voor de te fabriceren machine.
 10. „fabrikant” een natuurlijke of rechtspersoon die een product fabriceert of een product laat ontwerpen of fabriceren en dat product onder zijn naam of handelsnaam in de handel brengt; 12.
 11. Referentie van de nationale wetgeving: Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 mei 2000.
 12. Bij het plannen van nieuwe opleidingsactiviteiten zal een onderneming gewoonlijk de kosten van die activiteiten afwegen tegen de voordelen die zij daaruit kan halen (zoals een toename van de productiviteit of de mogelijkheid nieuwe producten te fabriceren).
 13. Volgens het plan was het lage verkooprendement voor deze twee ondernemingen het gevolg van lage marges. Een dergelijk rendement is in deze gevallen acceptabel omdat het bedrijven betreft die diensten verlenen aan de bedrijven die eindproducten fabriceren en die voor een groot gedeelte hun materialen betrekken van hun opdrachtgevers.
 14. Het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein met een productiecapaciteit van meer dan 75 t per dag en/of met een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3.
 15. Installaties voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit per kilo van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3.