Betekenis van:
foutief

foutief
Bijvoeglijk naamwoord
 • anders dan de bedoeling is
"een foutief antwoord"
"[mijn naam] is foutief gespeld"

Synoniemen

foutief
Bijvoeglijk naamwoord
 • op onjuiste wijze uitgevoerd
"Er staat een foutieve opgave in die tabel."

Voorbeeldzinnen

 1. Snelheid foutief ingesteld (indien gecontroleerd).
 2. Snelheid foutief ingesteld (indien gecontroleerd).
 3. Bericht ontbreekt, is foutief of onleesbaar.
 4. Bericht ontbreekt, is foutief of onleesbaar.
 5. Ontbrekende of foutief gemonteerde bescherming Gevaarlijke onderdelen zijn toegankelijk voor een persoon
 6. Ontwerp veroorzaakt foutief gebruik door een persoon; of product met een beschermende functie geeft niet de verwachte bescherming
 7. Het verslag komt tot de slotsom dat de conclusies van de consultant foutief zijn, om de volgende redenen (eigen vert.):
 8. De lidstaat die vaststelt dat gegevens foutief zijn, stelt de signalerende lidstaat daarvan via zijn Sirenebureau in kennis door middel van het formulier J.
 9. Lege velden (velden die noch een gegeven, noch een „ontbrekend gegeven”-code bevatten) zullen als foutief worden geïnterpreteerd en de desbetreffende bosbrandrecord zal afzonderlijk moeten worden verwerkt.
 10. Met het oog op deze beschikking wordt onder onjuiste exploitatie van de afvalvoorziening verstaan: een exploitatie die tot een zwaar ongeval kan leiden, met inbegrip van het slecht functioneren van milieubeschermingsmaatregelen en een foutief of gebrekkig ontwerp.
 11. Volgens BE heeft de Commissie het zakelijke karakter van de nieuwe contracten met BNFL verkeerd begrepen door een foutief begrip van de feiten en vooral het chronologische verloop ervan.
 12. Die conclusie is, volgens de Italiaanse autoriteiten, foutief, omdat voor een beoordeling van de productiecapaciteit van Fincantieri de in 2003 geleverde tonnage niet overeenstemt met de in dat jaar daadwerkelijk geproduceerde tonnage.
 13. De afslag die ongeveer de helft lager ligt dan de afslag die de Commissie in de zaak-WestLB hanteerde als rechtvaardiging voor de lagere belastbare inkomsten van de bank en de daardoor lager uitkomende vennootschapsbelasting, is foutief.
 14. Beschikking 2003/599/EG, waarbij de Commissie de reddingssteun heeft goedgekeurd [21] en waarin in overweging 60 gerefereerd wordt aan de datum 31 december 2004 als datum vanaf wanneer nieuwe herstructureringssteun kan worden toegekend, is foutief op dit punt.
 15. De door BdB uitgevoerde berekeningen voor de minimumvergoeding zijn om diverse redenen foutief. Dit ligt aan het hanteren van onjuist bepaalde berekeningsfactoren in het Capital Asset Pricing Model (hierna „CAPM” genoemd), de onrealistische aanname van de gegarandeerde vaste vergoeding en de onbegrijpbare op- en afslagen.