Betekenis van:
inroepen

inroepen
Werkwoord
 • hulp vragen
"iemands hulp/diensten inroepen"
"de hulp van de politie inroepen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Inroepen van een erkende beslissing
 2. Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk
 3. Inroepen van de anciënniteit na de inschrijving van het Gemeenschapsmerk
 4. De lidstaat die deze informatie ontvangt, mag deze bescherming overeenkomstig zijn wetgeving inroepen in administratieve of strafrechtelijke procedures.
 5. Verzekeringsondernemingen mogen met betrekking tot de in artikel 3, bedoelde verzekering tegenover de benadeelde van een ongeval geen franchise inroepen.
 6. In geval van bijzondere verzoeken of adviezen van (juridische) deskundigen, dienen zij de hulp van hun leidinggevenden en/of deskundigen te kunnen inroepen.
 7. De verweerder kan voorts gebruik maken van de verweergronden (andere dan faillissement of bedrijfsbeëindiging) die de in lid 1 bedoelde vervoerder overeenkomstig dit verdrag had mogen inroepen.
 8. In elk geval kunnen de begunstigden geen rechtmatige verwachtingen inroepen, aangezien de steun door Nederland werd verleend op voorwaarde dat de Commissie deze zou goedkeuren.
 9. De EDEO kan in specifieke gevallen de hulp inroepen van gespecialiseerde gedetacheerde nationale deskundigen („GND's”), die onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger staan.
 10. Verzekeringsondernemingen mogen met betrekking tot de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 72/166/EEG bedoelde verzekering tegenover de benadeelde van een ongeval geen franchise inroepen.
 11. ten slotte de meerderheid van de belanghebbenden hun gewettigd vertrouwen inroepen ten aanzien van de verenigbaarheid van de betrokken maatregel met communautaire regelgeving.
 12. Er is geen reden om aan te nemen dat kostenposten kunstmatig zijn opgeblazen, en dankzij het inroepen van een onafhankelijke consultant heeft Nederland de steun restrictief kunnen berekenen.
 13. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden betreffende het inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk, vervalt dit recht ten aanzien van de aanvrage.
 14. Om artikel 5 als rechtvaardiging voor belastingverlagingen te kunnen inroepen, moeten de emulsies van betere kwaliteit zijn dan de daarmee overeenstemmende fossiele brandstoffen.
 15. Bovendien mag de verweerder tot zijn verweer aanvoeren dat het geleden nadeel het gevolg was van opzettelijk wangedrag van de verzekerde, maar de verweerder mag geen andere verweergronden inroepen die de verweerder had mogen inroepen in een door de verzekerde tegen de verweerder aangespannen procedure.