Betekenis van:
inschatting

inschatting
 • Een officiele schatting door een expert.
inschatting
 • Een officiële taxatie van eigendom met het doel een belasting te heffen.

Voorbeeldzinnen

 1. risico-inschatting en ongevalvermijding;
 2. Expliciete risico-inschatting en -evaluatie
 3. een expliciete risico-inschatting (punt 2.5).
 4. correcte en volledige inschatting van gevaarlijke situaties,
 5. Risico-inschatting: ernst en waarschijnlijkheid van gezondheidsschade/ veiligheidsverlies
 6. Beschikbaarheid van water voor de belangrijkste boomsoorten (inschatting)
 7. De expliciete risico-inschatting en -evaluatie dient ten minste aan de volgende eisen te voldoen:
 8. De kredietinstelling legt schriftelijk vast hoe de subjectieve inschatting en de modelresultaten moeten worden gecombineerd.
 9. Inschatting van de situatie, monitoring, dynamische risicobeoordeling, inclusief aanbevelingen voor waarschuwingen of andere maatregelen.
 10. Het beginsel van de „expliciete risico-inschatting” wordt frequent gebruikt voor complexe of innoverende wijzigingen.
 11. Inachtneming van zekerheden bij de inschatting van het door een icbe gelopen tegenpartijrisico
 12. Moedertaal (moedertalen): [gelieve te vermelden]Taal:SchrijvenGesprekken voerenSprekenLezenLuisterenEigen inschatting(Dit overzicht kan zo vaak als nodig worden herhaald.)
 13. Het netto eigen vermogen is doorgaans een van de referentiepunten voor de inschatting van de waarde van een onderneming.
 14. informatie ter beoordeling van de relevantie van metabolieten ten behoeve van de inschatting van het risico voor de consument.
 15. „risico-inschatting” het proces dat wordt gebruikt om een maatstaf vast te stellen voor de te analyseren risico's, bestaande uit de volgende stappen: inschatting van de frequentie, analyse van de consequenties en de integratie daarvan; 22) „technisch systeem”