Betekenis van:
inspannen

inspannen
Werkwoord
 • het voor een voertuig of ploeg vastmaken van een lastdier
"De paarden werden ingespannen voor de eg."
inspannen
Werkwoord
 • ''zich ~'': moeite doen
"Hij spande zich in om zijn studie af te maken."

Voorbeeldzinnen

 1. Zich blijven inspannen om het probleem van de straatkinderen op te lossen.
 2. Nederland zal zich vanzelfsprekend maximaal inspannen om tijdig aan de normen van de richtlijn te voldoen.
 3. Zich blijven inspannen om het probleem van kinderarbeid en kinderarmoede op te lossen en de situatie van straatkinderen te verbeteren.
 4. Daartoe moet de Unie zich meer inspannen om alle nationale en communautaire middelen te mobiliseren teneinde synergieën beter te benutten.
 5. De EG zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerleggingsmaatregelen vóór 1 november, doch niet later dan 1 januari 2007, van kracht zijn.
 6. De EG zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerleggingsmaatregelen vóór 1 november, doch niet later dan 1 januari 2007, van kracht zijn.”.
 7. Op voorwaarde dat de EVA-staten volledige medewerking verlenen en tijdig de nodige gegevens verschaffen, zal de Autoriteit zich inspannen het onderzoek zo spoedig mogelijk te beëindigen.
 8. Als onderdeel van de strategie heeft de Europese Unie toegezegd zich te zullen inspannen voor mondiale toetreding tot de belangrijkste verdragen en overeenkomsten inzake ontwapening en non-proliferatie, zoals het CWC.
 9. het concurrentievermogen verbetert door meer concurrentie te creëren in de dienstensector, waaronder professionele diensten, en de netwerkindustrieën (havens, spoorwegen, goederenvervoer, telecommunicatie en elektriciteit), en zich blijft inspannen om de efficiëntie van onderzoek en ontwikkeling nog te verbeteren.
 10. Als onderdeel van de EU-strategie heeft de EU toegezegd zich te zullen inspannen voor mondiale toetreding tot de belangrijkste verdragen en overeenkomsten inzake ontwapening en non-proliferatie, zoals het CWC.
 11. In uitvoeringsbepaling nr. 11 van de gedragscode van de Europese Unie betreffende wapenuitvoer is bepaald dat de lidstaten zich tot het uiterste inspannen om andere wapenexporterende staten ertoe over te halen de beginselen van deze gedragscode te onderschrijven.
 12. De onderneming is voornemens de personeelsleden die vertrekken in het kader van de „asbest-uittredingen”, gedeeltelijk te vervangen door jonge, beter geschoolde werknemers en zij zal zich bijzonder inspannen om haar personeel op te leiden.
 13. Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden komen de partijen overeen dat zij zich zullen inspannen om de informatie-uitwisseling en de toegang tot hun respectieve markten voor overheidsopdrachten op basis van wederkerigheid te verbeteren.
 14. Men zou zich bijgevolg moeten inspannen het belang van de evenredigheidsmethode voor de kostprijsadministratie zo klein mogelijk te maken, zodat een sterker verband tussen kosten en diensten wordt gelegd.
 15. Daarnaast kan inschakeling van de juiste belanghebbenden ertoe bijdragen dat het bewustzijn toeneemt dat een op groei en stabiliteit gericht economisch beleid en structurele hervormingen nodig zijn, de kwaliteit van de uitvoering verbetert en meer actoren zich inspannen voor de uitvoering van de strategie van Lissabon.