Betekenis van:
interesseren

interesseren
Werkwoord
  • nieuwsgierig maken
"Dat interesseerde hem niet erg."
interesseren
Werkwoord
  • ''zich ~ voor'': belangstelling hebben voor iets
"Ik interesseer me erg voor computers."

Voorbeeldzinnen

  1. Interesseren bloemen u?
  2. de ondersteuning van seminars voor jongeren over maatschappelijke, culturele en politieke aangelegenheden die jonge mensen interesseren;
  3. Het doel van de in deze aankondigingen gegeven inlichtingen is de ondernemers van de Gemeenschap in staat te stellen uit te maken of de voorgenomen opdrachten hen interesseren.
  4. de financiële sector van de LGO te steunen en een katalysatoreffect na te streven door het aantrekken van plaatselijke langetermijnmiddelen te bevorderen en buitenlandse particuliere investeerders en kredietverleners te interesseren voor projecten in de ACS-staten;
  5. Verspreiding en uitwisseling van goede praktijken om de bewustmakingsinitiatieven te versterken en bij te dragen tot de toekomstige Europese beleidsontwikkelingen (met bijzondere aandacht voor strategieën om risicogroepen voor hiv-tests te interesseren).
  6. In zijn conclusies van 5 juni 2003 betreffende de bevordering van het imago van het zeevervoer in de Gemeenschap en het interesseren van jongeren voor beroepen in de zeevaart benadrukte de Raad de noodzaak om de professionele mobiliteit van zeevarenden binnen de Europese Unie te stimuleren, waarbij in het bijzonder de nadruk moet worden gelegd op de procedures voor de erkenning van de bewijzen van beroepsbekwaamheid, en tegelijkertijd de volledige naleving moet worden gewaarborgd van de voorschriften van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van 1978 in zijn bijgewerkte versie (STCW-Verdrag).