Betekenis van:
inventariseren

inventariseren
Werkwoord
 • een lijst maken
"goederen/voorwerpen inventariseren"

Hyperoniemen

inventariseren
Werkwoord
 • een overzicht maken
"de schade inventariseren"
"de problemen inventariseren"

Hyperoniemen

inventariseren
Werkwoord
 • op een geordende manier nagaan en vastleggen
"We moesten inventariseren welke artikelen verkocht waren."

Voorbeeldzinnen

 1. Een magazijnbeheersysteem moet het mogelijk maken de voorraden nauwkeurig te inventariseren en te beheren.
 2. Zij zal ook de eventuele scholingsbehoeften van die organisaties in verband met financiële adviezen inventariseren.
 3. Daarnaast kunnen ook niet-terrestrische soorten en fungi worden geregistreerd, maar het verdient de voorkeur deze afzonderlijk te inventariseren.
 4. inventariseren van voorbeelden van goede praktijken en verspreiding van informatie over de bevordering van creativiteit en innovatievermogen;
 5. Daarnaast dienen de lidstaten deze vormen van gebruik te inventariseren zodat informatie kan worden verkregen over de feitelijk gebruikte en vrijkomende hoeveelheden.
 6. het recht om onmiddellijk bewijsmateriaal te laten inventariseren en wrakstukken, infrastructuurinstallaties of -onderdelen onder toezicht te laten verwijderen, met het oog op onderzoek of analyse;
 7. Het Comité pediatrie moet, na raadpleging van de Commissie, de lidstaten en belanghebbende partijen, de therapeutische behoeften van de pediatrische populatie inventariseren en deze inventaris regelmatig bijwerken.
 8. Omdat de vegetatie binnen en buiten een omheining sterk kan verschillen, is afgesproken om de bodemvegetatie in principe altijd buiten de omheining te inventariseren.
 9. Derhalve kan herhaling noodzakelijk zijn tussen de risicoanalyse en de risico-evaluatie, tot een voldoende detailniveau is bereikt om de gevaren te inventariseren.
 10. De ernst van de gevolgen zal op een passend nationaal niveau worden bepaald aan de hand van nationale methoden voor het inventariseren van kritieke infrastructuur of onder verwijzing naar de sectoroverschrijdende criteria.
 11. „metagegevens”: informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;
 12. Het project waarop de actie betrekking heeft, heeft tot doel een informatica-instrument te creëren en de belangrijkste leemten te inventariseren om deze in overeenstemming met dit tweede deel op te vullen.
 13. Daartoe dient de fabrikant de verschillende te verwachten vormen van storingsbedrijf die zich tijdens exploitatie kunnen voordoen en de bijbehorende aanvaardbare limieten en bedrijfsvoorwaarden van het subsysteem „Rollend materieel” in een document te inventariseren en te beschrijven.
 14. Het panel wordt tweemaal bijeengeroepen om de voorbereidingen voor het evenement te inventariseren en daarbij advies te verlenen, teneinde de steden bij de ontwikkeling van een kwaliteitsprogramma met een sterke Europese dimensie bij te staan.
 15. het inventariseren van bestaande IT-applicaties die de basis zouden kunnen vormen van een pan-Europees systeem dat aan de eisen van de TSI „Telematicatoepassingen voor goederenvervoer” (hierna „TTG-systeem” te noemen) kan voldoen;