Betekenis van:
inwinnen

inwinnen
Werkwoord
 • vragen om
"informatie inwinnen (bij iemand)"
"advies inwinnen bij de gemeente"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. inwinnen van informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
 2. Het Bureau kan te allen tijde het advies van de Conferentie van voorzitters inwinnen.
 3. Het beloningscomité dient over adviseurs te kunnen beschikken om de nodige informatie te kunnen inwinnen over de marktstandaarden voor beloningssystemen.
 4. „gegevensverzameling”: enquêtes en alle andere methoden voor het inwinnen van informatie uit diverse bronnen, met inbegrip van administratieve bronnen;
 5. Het Comité van toezicht kan binnen het kader van zijn bevoegdheden passende controles uitoefenen, studies verrichten of deskundig advies inwinnen.
 6. De Commissie had naar aanleiding van het commentaar van Farm Dairy echter toch nog enige aanvullende informatie willen inwinnen.
 7. De Commissie kan, indien zij dit noodzakelijk acht, op eigen initiatief een onderzoek verrichten of wetenschappelijk advies inwinnen.
 8. De Commissie treedt onverwijld in overleg met de betrokken partijen en kan het technische advies inwinnen van onafhankelijke externe deskundigen.
 9. Indien de twee partijen dit overeenkomen, kan het subcomité deskundig advies inwinnen om specifieke informatie te verstrekken over eerder afgesproken onderwerpen.
 10. Bovendien kan deze natuurlijke of rechtspersoon advies inwinnen over het ontwerp en de uitvoering van de in artikel 34 bedoelde geneesmiddelenbewakings- en risicobeheerssystemen.
 11. De Commissie is voortgegaan met het inwinnen en controleren van de gegevens die zij voor de vaststelling van haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte.
 12. De commissie kan, in het bijzonder voor verzoekschriften waarmee een wijziging van het geldende recht wordt beoogd, overeenkomstig artikel 46 het advies van een andere commissie inwinnen.
 13. Het Internationaal Bureau kan bij de voorbereiding van deze conferenties het advies inwinnen van intergouvernementele organisaties en internationale en nationale niet-gouvernementele organisaties.
 14. De comités en het forum kunnen, indien zij dat passend achten, over belangrijke algemeen-wetenschappelijke of ethische vraagstukken advies inwinnen bij ter zake deskundigen.
 15. De bovenstaande bepalingen gelden uitsluitend voor verzoekende bedrijven die reeds voor 1 januari 2005 daadwerkelijk met het produceren of inwinnen van de vereiste gegevens zijn begonnen.