Betekenis van:
kristalglas

kristalglas
Zelfstandig naamwoord
  • kristalglas

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Kristalglas wordt in toenemende mate gebruikt als versiering bij elektrische en elektronische apparatuur.
  2. Aangezien bij Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas [2] het loodgehalte van kristalglas is vastgesteld en de vervanging van lood in kristalglas bijgevolg technisch niet mogelijk is, is het gebruik van gevaarlijke stoffen in onder die richtlijn vallende specifieke materialen en onderdelen onvermijdelijk.
  3. Lood gebonden in kristalglas zoals omschreven in bijlage I (categorieën 1, 2, 3 en 4) van Richtlijn 69/493/EEG van de Raad.
  4. Lood gebonden in kristalglas zoals omschreven in bijlage I (categorieën 1, 2, 3 en 4) van Richtlijn 69/493/EEG van de Raad [1]
  5. tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen voor toepassingen van lood in kristalglas
  6. 31969 L 0493: Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas (PB L 326 van 29.12.1969, blz. 36), gewijzigd bij:
  7. Beschikking 2006/690/EG van de Commissie van 12 oktober 2006 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen voor toepassingen van lood in kristalglas [2] moet in de Overeenkomst worden opgenomen.