Betekenis van:
letten

letten
Werkwoord
 • ~ op: aandacht aan geven
"Waarop moet je letten als je een lening wilt afsluiten?"
letten
Werkwoord
 • beletten, tegenhouden
"Wat let je?"
letten
Werkwoord
 • ~ op: aandacht aan geven
"Waarop moet je letten als je een lening wilt afsluiten?"
letten
Werkwoord
 • beletten, tegenhouden
"Wat let je?"

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. We moeten op het stoplicht letten.
 2. We moeten op onze gezondheid letten.
 3. In dergelijke situaties is het belangrijk erop te letten dat de feitelijke prijsverschillen de marktvoorwaarden weergeven.
 4. Aangezien deze nummers van tijd tot tijd worden gewijzigd, moeten de laboratoria er bij het verzenden van monsters op letten dat zij de juiste nummers invullen.
 5. Bij het opstellen van hun meerjarenprogramma’s dienen de lidstaten te letten op de synergie van hun activiteiten met die van het Frontex-agentschap op het gebied van het toezicht op en de bewaking van de buitengrenzen.
 6. Daartoe is het noodzakelijk de douanecontroles in de Gemeenschap op een gelijkwaardig niveau te brengen en erop te letten dat zij op geharmoniseerde wijze worden verricht door de lidstaten, die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze controles.
 7. bij het voortzetten van haar strategie voor economische en werkgelegenheidsgroei dient de Tsjechische Republiek erop te letten dat de loonontwikkeling niet vooruit loopt op de ontwikkeling van de productiviteit;
 8. Bij de aanwijzing van deze bedrijven moet de bevoegde veterinaire autoriteit er met name op letten dat de dieren tijdens de gehele periode van de datum van aankomst op het bedrijf tot de slachtdatum aan een controle worden onderworpen.
 9. De Europese Unie zal erop letten dat de Nationale Overgangsraad zo spoedig mogelijk wordt ingesteld en dat in de bepalingen betreffende de samenstelling, het mandaat en de bevoegdheden ervan de beginselen van inclusiviteit en consensus in acht wordt genomen.
 10. Eén Chinese exporteur stelde dat de Commissie volgens de antidumpingovereenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) eenvoudigweg de exporteurs die de grootste hoeveelheden naar de Gemeenschap uitvoeren had moeten selecteren, zonder te letten op de omvang van de binnenlandse verkoop.
 11. de diensten voor arbeidsbemiddeling verbeteren in het licht van de ontwikkeling in de richting van flexibeler contracten en de reeds aangescherpte voorwaarden inzake uitkeringen, en er daarbij in het bijzonder op te letten dat in een vroeger stadium van de werkloosheid hulp wordt geboden.
 12. Voor een doeltreffende uitvoering van het vrije verkeer van diensten en om ervoor te zorgen dat afnemers en dienstverrichters in de hele Gemeenschap, zonder op grenzen te moeten letten, diensten kunnen afnemen en verrichten, moet worden verduidelijkt in hoeverre de lidstaat waar de dienst wordt verricht, zijn eisen kan opleggen.
 13. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van de verordening kunnen de lidstaten slechts ODV opleggen „voor zover zulks noodzakelijk is om op die route een toereikend aanbod te waarborgen van geregelde luchtdiensten die voldoen aan vastgestelde normen inzake continuïteit, regelmaat, capaciteit en prijzen, aan welke normen luchtvaartmaatschappijen niet zouden voldoen indien zij alleen op hun eigen commerciële belangen zouden letten”.
 14. Bij het vaststellen van producten en bestemmingen die in aanmerking komen voor restitutie is het aangewezen om er op te letten dat van de ene kant, de competitieve positie van bepaalde communautaire producten niet rechtvaardigt om hun uitvoer aan te moedigen, en dat van de andere kant, de geografische nabijheid van bepaalde grondgebieden de omleiding van het handelsverkeer en misbruiken dreigt te vergemakkelijken.
 15. De Europese Unie zal erop letten dat deze werkzaamheden zich enerzijds beperken tot de aspecten die noodzakelijk zijn voor het overgangsproces en de organisatie van de verkiezingen, en dat zij anderzijds geen negatieve gevolgen hebben voor het in de routekaart vastgelegde tijdschema.