Betekenis van:
meewegen

meewegen
Werkwoord
 • iets samen met andere dingen wegen en ervan het totale gewicht bepalen
"Verpakking mag niet meer worden meegewogen."
meewegen
Werkwoord
 • iets samen met andere dingen beschouwen, bekijken bij het nemen van een beslissing
"In de besluitvorming worden alle drie de aspecten meegewogen."

Voorbeeldzinnen

 1. Ook een particuliere investeerder kon andere aspecten laten meewegen.
 2. Bij het volgen van deze procedures kunnen de lidstaten de noodzaak om te zorgen voor de continuïteit van de diensten naar behoren laten meewegen.
 3. Ten gevolge daarvan moest RTP een beroep doen op een bancaire financiering om haar exploitatiekosten te dekken, maar kon de onderneming bij de berekening van kosten van de publieke omroep de rente- en afschrijvingskosten niet laten meewegen.
 4. De onzekere aspecten van de evaluatie van de blootstelling aan deze ftalaten, zoals de vraag hoe lang de artikelen in de mond worden gehouden, alsmede de blootstelling aan andere emissies vanuit andere bronnen, vereisen dat voorzorgsoverwegingen meewegen.
 5. Het laten meewegen van het niveau van productie en integratie staat feitelijk gelijk aan daadwerkelijke voorwaarden aan de privatisering, die naar de mening van de Commissie de verkoopprijs hebben verlaagd.
 6. Anderzijds moeten ratingbureaus zo veel elementen meewegen in hun beoordeling dat er geen conclusie kan worden getrokken over het specifieke effect van de eventuele aanwezigheid van een ultieme statutaire garantie op de rating.
 7. Voorts zijn de details van de diverse openbare-dienstverplichtingen en de kostenelementen die meewegen in de berekening van de evenwichtssubsidie voor de regionale maatschappijen, vastgesteld bij besluit nr. 501/79, wet nr. 856/86 en de contracten van 1991.
 8. De Commissie is het niet eens met de stelling dat zij alleen de te lage bezettingsgraad en/of het feit dat marktdeelnemers zich vaak terugtrekken en dat prikkels ontbreken voor nieuwe marktpartijen, als indicatoren van overcapaciteit mag meewegen.
 9. Onverminderd artikel 20, lid 1, kunnen de lidstaten bij hun beslissing inzake het asielverzoek laten meewegen dat de asielzoeker niet voor het persoonlijke onderhoud is verschenen, tenzij hij daarvoor een geldige reden had.
 10. Potentiële bieders zouden ze serieus nemen en óf van een bod afzien óf de kosten die aan het vervullen van de voorwaarden zijn verbonden meewegen en hun prijs tot onder de marktprijs verlagen.
 11. Overwegende dat de lidstaten, wanneer dat gezien de nationale omstandigheden en de begrotingssituatie gepast is, bij de uitvoering van deze overeenkomst ook rekening moeten houden met het behoud van de rechten op socialezekerheidsuitkeringen tijdens de minimumduur van het ouderschapsverlof, evenals de rol van inkomen als een van de factoren die meewegen bij het opnemen van ouderschapsverlof;
 12. Investbx daarentegen zal wel informatie over KMO-aandelen beschikbaar stellen en bovendien zullen de KMO's tegen markttarieven opdracht geven tot het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek om de investeerder gedetailleerde informatie over de onderneming te verschaffen die zij bij hun investeringsbeslissing kunnen laten meewegen.
 13. Uit de puntenmatrix bleek dat de aangeboden prijs slechts voor 35 % van het totaal zou meewegen, terwijl de totale investering meewoog voor 25 %, het behalen van een niveau van productie-integratie van 60 % in het vierde jaar voor 20 % en de toezegging van een productieniveau van 200000 auto’s in het vierde jaar ook voor 20 %.
 14. Bij een investeringsbeslissing zou een investeerder zeker laten meewegen dat het stimuleringskapitaal extern weliswaar onbeperkt aan verlies is blootgesteld, maar dat intern de aansprakelijkheid was beperkt tot een bedrag dat overeenstemde met de participatie van de deelstaat Nedersaksen in het aandelenkapitaal van NordLB.
 15. Uitgangspunt voor het verrichten van diensten die zijn aangemerkt als diensten van algemeen belang, is het gebruik van schepen waarvan het type en de capaciteit vooraf door de overheid zijn bepaald. De afschrijving daarop mag dus meewegen bij de berekening van de jaarlijkse subsidie, echter op voorwaarde dat de schepen in kwestie door de onderneming onder normale marktvoorwaarden zijn aangeschaft met het oog op de vervulling van de aan de onderneming toevertrouwde taak en dat ze uitsluitend worden gebruikt voor het onderhouden van de lijndiensten op de in het contract genoemde routes.