Betekenis van:
mesten

mesten
Werkwoord
 • opruimen; mest verwijderen uit
"de stallen mesten"

Synoniemen

Hyperoniemen

mesten
Werkwoord
 • van mest voorzien

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Mesten
 2. Fokken Mesten
 3. Fokken Mesten Slacht
 4. inscharen, fokken, houden of mesten van dieren;
 5. Maximumcapaciteit voor het kweken en mesten van blauwvintonijn
 6. Mesten: alleen voor schapen, geiten, runderen en varkens.
 7. De capaciteit voor het kweken en mesten van tonijn van een lidstaat mag niet groter zijn dan de capaciteit voor het kweken en mesten van tonijn van die lidstaat die met ingang van 1 juli 2008 is geregistreerd in het ICCAT-register van kweekvoorzieningen of is toegestaan en bij de ICCAT is aangemeld.
 8. te observeren en na te gaan of het mesten in overeenstemming met artikel 4 bis, 4 ter en 4 quater van Verordening (EG) nr. 1936/2001 gebeurt,
 9. „het mesten” het kooien van blauwvintonijn voor een korte periode (doorgaans twee tot zes maanden), vooral bedoeld om het vetgehalte van de vis te verhogen; l)
 10. Maximumcapaciteit voor het kweken en mesten van blauwvintonijn voor elke lidstaat, en maximumhoeveelheid in het wild gevangen blauwvintonijn die elke lidstaat over zijn kweek- en mestbedrijven in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee mag verdelen
 11. Het mesten van de ingevoerde dieren in de Franse overzeese departementen en op Madeira gedurende ten minste 120 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard, geldt als primaire eis in de zin van artikel 20, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie.
 12. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 stelt de Raad volgens de procedure van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 de capaciteit voor het kweken en mesten van tonijn van elke lidstaat vast, alsmede de maximumhoeveelheid in het wild gevangen blauwvintonijn die elke lidstaat over zijn kweek- en mestbedrijven mag verdelen.
 13. alle verwante activiteiten van kweek- en mestbedrijven en ondernemingen die zich bezighouden met het kooien, mesten, kweken of verwerken van blauwvintonijn en/of met de handel in blauwvintonijnproducten, met inbegrip van de invoer, de uitvoer, de wederuitvoer, het vervoer en de opslag ervan;
 14. De capaciteit voor het kweken en mesten van blauwvintonijn, alsmede de maximumhoeveelheid in het wild gevangen blauwvintonijn die wordt toegewezen aan kweek- en mestbedrijven in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, wordt beperkt overeenkomstig punt 6 van bijlage IV.”.
 15. bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat een zekerheid heeft gesteld overeenkomstig het bedrag dat voor elke in aanmerking komende GN-code is vastgesteld in bijlage III. Het mesten van de ingevoerde dieren in die lidstaat gedurende ten minste 120 dagen te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de douaneaangifte voor het vrije verkeer is een primaire eis in de zin van artikel 20, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2220/85.