Betekenis van:
met dien verstande dat

met dien verstande dat
Voegwoord
 • alleen wanneer aan (genoemde) voorwaarden is voldaan.

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. met dien verstande dat elke lidstaat bepaalt welke van deze twee mogelijkheden wordt gekozen.
 2. Bij een oprichting ontstaat een combinatie van productiefactoren, met dien verstande dat hierbij geen andere ondernemingen betrokken mogen zijn.
 3. De vergoeding van elke maatregel wordt gespecificeerd bij het verstrekken van de lening, echter met dien verstande dat:
 4. met dien verstande dat doorvoeringen door hoofdbrandschotten en -dekken tevens moeten voldoen aan het bepaalde in punt .9.2.8.
 5. met dien verstande dat doorvoeringen door hoofdbrandschotten en -dekken tevens moeten voldoen aan het bepaalde in punt 9.2.8.
 6. Bij een opheffing wordt een combinatie van productiefactoren ontbonden, met dien verstande dat hierbij geen andere ondernemingen betrokken mogen zijn.
 7. Dit tweede certificaat wordt afgegeven overeenkomstig de op het tijdstip van deze aanvraag geldende bepalingen met dien verstande evenwel dat:
 8. met dien verstande dat de in subparagraaf c) genoemde uitrusting niet aan boord hoeft te zijn als het vliegtuig ofwel:
 9. teneinde een maximale convergentie te bereiken, wordt artikel 58 in het kader van de EER toegepast met dien verstande dat:
 10. met dien verstande dat de in subparagraaf (c) genoemde uitrusting niet aan boord hoeft te zijn als het vliegtuig ofwel:
 11. met dien verstande echter dat de Administratie akkoord kan gaan met een diensttijd onder toezicht gedurende een periode die korter is dan voorgeschreven in punt 1.1, mits:
 12. Ieder OWPA moet zijn voorzien van volledige gevulde reservecilinders met een capaciteit van ten minste 2400 liter vrije lucht, met dien verstande dat:
 13. bij uitdiensttreding, met dien verstande dat terugbetaling kan worden geweigerd indien de functionaris ontslag neemt voordat hij twaalf maanden in dienst van het Instituut is geweest.
 14. Ter waarborging van het welzijn en de gezondheid van de dieren is verluchting toegestaan met dien verstande dat mechanische verluchters bij voorkeur door hernieuwbare energiebronnen worden aangedreven.
 15. De lidstaten specificeren de frequentie van de aanvragen overeenkomstig hun strategie, met dien verstande dat de perioden waarop de steunaanvragen betrekking hebben, niet meer dan vijf maanden bestrijken.