Betekenis van:
mutatie

mutatie (de ~ | meervoud mutaties)
Zelfstandig naamwoord
 • verandering, vooral in populaties
"eventuele mutaties aangeven op het daarvoor bestemde formulier"
"een mutatie in ('de genen'/'het bestuur')"

Hyperoniemen

mutatie
Zelfstandig naamwoord
 • een sprongsgewijze verandering

Voorbeeldzinnen

 1. Kanker, mutatie, reproductietoxiciteit
 2. Brandwond, brandblaar; neurologische aandoeningen; oogletsel; huidkanker, mutatie
 3. Sector waarvoor de categorie een besteding/mutatie in activa is
 4. Indien een mutatie bevorderlijk is voor overleving in het milieu, kan de mutante stam dominant worden;
 5. Sector waarvoor de categorie een middel/mutatie in passiva en vermogensaldo is
 6. Zodra mutatie heeft plaatsgevonden, kan het virus slechts met de grootst mogelijke moeite worden bestreden.
 7. een bevestiging dat de bijzonderheden over elke mutatie bij de interventieopslag worden bewaard in de bestanden van het betaalorgaan.
 8. Het is daarom onmogelijk om te voorspellen of, en zo ja wanneer, die mutatie zich zal voordoen.
 9. Soms heeft de mutatie kennelijk al snel na de insleep door wilde vogels op de primaire locatie plaatsgevonden, terwijl in andere gevallen het LPAI-virus maandenlang onder het pluimvee heeft gecirculeerd voordat de mutatie optrad.
 10. voor elke component van het eigen vermogen, een aansluiting tussen de boekwaarde aan het begin en einde van de periode, waarbij elke mutatie afzonderlijk moet worden vermeld.
 11. Indien bankbiljetten met meer dan één kwaliteitstype overgedragen worden, terwijl de andere uitsplitsingen identiek zijn, wordt een aparte mutatie voor elk kwaliteitstype gerapporteerd.
 12. De mutatie van LPAI- naar HPAI-virus kan via diverse mechanismen verlopen, maar welke factoren hierbij een rol spelen is niet bekend.
 13. Wel kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kans op mutatie in HPAI groter wordt naarmate het LPAI-virus langer onder het pluimvee aanwezig blijft.
 14. Alinea 106(b) schrijft voor dat in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor elke component van het eigen vermogen afzonderlijk melding wordt gemaakt van het totaal van de mutatie uit hoofde van wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving en het totaal van de mutatie naar aanleiding van de correctie van fouten.
 15. De zogeheten laagpathogene aviaire-influenzavirussen (LPAI-virussen) leveren volgens de huidige kennis geringere risico's voor de gezondheid op dan de hoogpathogene virussen (HPAI-virussen), die ontstaan als gevolg van een mutatie van bepaalde LPAI-virussen.