Betekenis van:
noodhulp

noodhulp (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • hulp bij rampen
"noodhulp verlenen/sturen"
"noodhulp krijgen"

Hyperoniemen

noodhulp
Zelfstandig naamwoord
 • acute hulp bij rampen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Reserve voor noodhulp
 2. humanitaire hulp en noodhulp ondervinden geen gevolgen;
 3. wordt 3,8 miljoen EUR gebruikt voor onvoorziene behoeften zoals noodhulp wanneer deze niet uit de EU-begroting kan worden gefinancierd.
 4. Met bijzondere maatregelen kunnen tevens acties worden gefinancierd die de overgang van noodhulp naar ontwikkelingsactiviteiten op de lange termijn vergemakkelijken, waaronder activiteiten om de bevolking beter voor te bereiden op terugkerende crises.
 5. Bijzondere maatregelen kunnen eveneens acties financieren waarmee de overgang van noodhulp naar op langere termijn gerichte ontwikkelingsactiviteiten kan worden vergemakkelijkt, daaronder ook de acties om de bevolkingen beter voor te bereiden op crises die zich herhaaldelijk voordoen.
 6. De verschillende ontwikkelingsinstrumenten en deze financieringsfaciliteit worden ingezet met het oog op continuïteit van de samenwerking, in het bijzonder bij de overgang van noodhulp naar maatregelen op middellange en lange termijn.
 7. De reserve voor noodhulp wordt in de begroting opgenomen als een voorziening en de reserve voor leningen en leninggaranties wordt beschouwd als een verplichte uitgave van de algemene begroting.
 8. De Gemeenschap financiert maatregelen ter ondersteuning van een snelle en directe respons op de schommelende voedselprijzen in de ontwikkelingslanden, hoofdzakelijk gericht op de periode die zich uitstrekt tussen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking op middellange en lange termijn.
 9. De niet-vastgelegde saldi van de nationale B-portefeuilles volstaan mogelijk niet voor de behoeften en moeten op de datum van dit besluit worden overgeheveld naar de intra-ACS-reserve om daarmee vijf nieuwe, regionale B-portefeuilles op te zetten voor de financiering van toekomstige behoeften op het gebied van humanitaire en noodhulp in deze regio's, op basis van regionale solidariteit, evenals een intra-ACS-reserve voor noodhulp zoals bedoeld in artikel 72, lid 3, onder a) en b), van de ACS-EG-overeenkomst, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer deze hulp niet uit de Gemeenschapsbegroting kan worden gefinancierd.
 10. In de resoluties van het Europees Parlement en de conclusies van de Raad naar aanleiding van de mededelingen van de Commissie inzake de samenhang van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling wordt benadrukt dat de maatregelen in het kader van verschillende communautaire financieringsinstrumenten in crisissituaties goed op elkaar moeten aansluiten.
 11. de regionale B-portefeuilles worden gebruikt voor internationaal overeengekomen schuldverlichtingsinitiatieven zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b), van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, en voor humanitaire en noodhulp zoals bedoeld in de artikelen 72 en 73 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, op basis van regionale solidariteit, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer deze hulp niet uit de Gemeenschapsbegroting kan worden gefinancierd;
 12. Dagen waarop een vaartuig buitengaats is geweest maar niet heeft kunnen vissen omdat het noodhulp aan een ander vaartuig heeft verleend of omdat het een gewond bemanningslid moest vervoeren, worden door de lidstaten niet in mindering gebracht op het uit hoofde van deze bijlage aan dat vaartuig toegewezen aantal dagen.
 13. Onder „medische noodvluchten” wordt verstaan, vluchten die uitsluitend tot doel hebben de verlening van medische noodhulp te vergemakkelijken, als onmiddellijk en snel vervoer essentieel is, door het vervoeren van medisch personeel, medische benodigdheden, met inbegrip van uitrusting, bloed, organen, geneesmiddelen, of zieken of gewonden en andere direct betrokkenen.
 14. Vanaf de begroting 2007 kent het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [5], geen specifiek financieringsmechanisme meer voor de reserve voor leningen en leninggaranties en voor de reserve voor noodhulp.
 15. Dagen waarop een vaartuig buitengaats is geweest maar niet heeft kunnen vissen omdat het noodhulp aan een ander vaartuig heeft verleend of omdat het een gewond bemanningslid moest vervoeren, worden door de lidstaten niet in mindering gebracht op het uit hoofde van deze bijlage aan dat vaartuig toegewezen aantal dagen.