Betekenis van:
onrealistisch

onrealistisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • werkelijkheid missend; niet realistisch; onwerkelijk; als (van) een utopie; onwerkelijk
"onrealistische verwachtingen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie kwam tot de conclusie dat deze wholesaletarieven niet onrealistisch zijn [90].
 2. Daarom is het niet onrealistisch dat een penetratiegraad van […] % van alle huishoudens zou kunnen worden bereikt in […] maanden.
 3. Uitgaande van vergelijkbare gevallen is de veronderstelling dat 50 % — 60 % van de deposito’s zou worden teruggetrokken, onrealistisch [54].
 4. Het was echter economisch volkomen onrealistisch om dit percentage met de fiscale besparing te verminderen, aangezien de vergoeding voor kapitaalmarktinstrumenten los staat van de fiscale situatie.
 5. Het was echter economisch gezien volledig onrealistisch om een investeerder in 2003 het in 1991 verwachte rendement te geven, dat ver boven de feitelijk behaalde rendementen lag.
 6. Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de in het plan van 2000 voorziene verminderingen inzake productietijd voor schepen nrs. 6078 en 6079 onrealistisch waren.
 7. De Commissie acht dit een onrealistisch uitgangspunt voor een vennootschap die in het verleden enorme verliezen heeft geleden en verregaand geherstructureerd moet worden.
 8. Wat de begrotingsprocedure betreft, is de in het Financieel Reglement opgenomen bepaling dat de begroting binnen twee maanden na de vaststelling moet worden bekendgemaakt, onrealistisch gebleken: drie maanden zou haalbaarder zijn.
 9. Het wordt aan de fabrikant overgelaten om in overleg met de technische dienst flexibele onderdelen vast te zetten als dit voor de testprocedure noodzakelijk is en als de testresulaten hierdoor niet onrealistisch worden beïnvloed.
 10. De doelstellingen die in december 2008 in het kader van het programma voor communautaire betalingsbalanssteun zijn vastgesteld, d.w.z. 5,3 % van het bbp in 2009, 4,9 % van het bbp in 2010 en minder dan 3 % in 2011, zijn dus onrealistisch geworden.
 11. De Commissie kwam tot de voorlopige conclusie dat de financiële doelstellingen van GNA over het geheel genomen niet onrealistisch lijken, maar sterk afhankelijk zijn van de prestaties van belangrijke succesfactoren.
 12. Roemenië stelt dat aangezien het onrealistisch is om van tevoren de precieze kosten van een opleidingsprogramma met een looptijd van vijf jaar te voorspellen, het noodzakelijk is de begunstigde enige flexibiliteit toe te staan. Wanneer blijkt dat de eigenlijke gemaakte kosten afwijken van de geschatte standaardkosten, zou hij de steuntoewijzing van de ene naar de andere subsidiabele kostenpost moeten kunnen overhevelen.
 13. Op grond van bovenstaande overwegingen is de Commissie van oordeel dat het werkprogramma voor 2000 onrealistisch en weinig concreet was zowel wat betreft de bouw van een schip op de werf te Ancona/bij ATSM als wat betreft de situatie te Palermo, hetgeen een bevestiging is van haar twijfel op deze punten.
 14. Bovendien voerde de partij aan dat, aangezien alle kwartalen van het OT door de crisis werden getroffen, ook in de andere kwartalen een winstmarge van 5 % onrealistisch zou voorkomen, aangezien de bedrijfstak van de Unie ook zonder economische crisis, d.w.z. in 2006/2007, niet dicht bij 5 % winst uitkwam.
 15. Punt 82 van de beschikking vermeldt het volgende: „In gevallen waarin grote concerns hun activiteiten herstructureren, in het bijzonder door de productie van de ene naar de andere locatie te verplaatsen en de middelen die op de voormalige locatie vrijkomen voor andere doeleinden te gebruiken, lijkt het echter onrealistisch deze activiteit kunstmatig onder te verdelen in een reeks verschillende projecten.”.