Betekenis van:
ontmoedigd

ontmoedigd
Bijvoeglijk naamwoord
 • mismoedig; moedeloos; mistroostig; troosteloos

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De bewaking wordt op zodanige wijze uitgeoefend dat ontwijking van de controles aan de grensdoorlaatposten wordt voorkomen en ontmoedigd.
 2. Zonder doeltreffende middelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, worden innovatie en creativiteit echter ontmoedigd en investeringen verminderd.
 3. Advertenties zouden een brede beschrijving moeten omvatten van de vereiste kennis en bekwaamheden en zouden niet zodanig gespecialiseerd moeten zijn dat geschikte kandidaten worden ontmoedigd.
 4. Het indienen van geschikte projecten, met name die waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van KMO's/MKB's, mag dan ook niet ontmoedigd worden door een al te stringente definitie van in aanmerking komende acties.
 5. De marktsituatie in Appingedam is zodanig dat de maatregel de concurrentie verstoort of dreigt te verstoren doordat wordt geconcurreerd met bestaande netwerken van private partijen en doordat toekomstige particuliere investeringen in vergelijkbare voorzieningen worden ontmoedigd.
 6. Door de Republiek Cyprus wordt over de gehele lengte van de lijn op een zodanige wijze toezicht uitgeoefend dat personen worden ontmoedigd om de controles aan de in artikel 2, lid 4, bedoelde grensovergangen te omzeilen.
 7. De zekerheid moet hoog genoeg zijn om speculatieve aanvragen te ontmoedigen, maar niet zo hoog dat ook diegenen worden ontmoedigd die een echte commerciële activiteit ontplooien met betrekking tot verwerkte producten op basis van groenten en fruit.
 8. Het in de Gemeenschap binnenbrengen van niet-commerciële zendingen producten van dierlijke oorsprong die niet aan de communautaire veterinairrechtelijke voorschriften voldoen, zonder de vereiste veterinaire controle moet blijvend worden ontmoedigd.
 9. Wat de vraag betreft of delen van de voor steun aangemelde opleiding niet hoe dan ook zouden moeten worden gegeven om te voldoen aan interne bedrijfsnormen, onderstreept Ford dat deze redenering zou leiden tot normatieve vertekeningen met een neerwaartse beweging: wanneer alleen bedrijven met lage interne veiligheidsnormen opleidingssteun kunnen ontvangen worden bedrijven uiteindelijk ontmoedigd om hun eigen interne veiligheidsnormen te verhogen.
 10. Voorts heeft deze regeling ten gevolge gehad dat de scheepvaartmaatschappijen uit andere lidstaten werden ontmoedigd dochterondernemingen in Italië op te richten met het oog op het verrichten van cabotagediensten in het zeevervoer met Sardinië, aangezien zij in ieder geval niet voor de betrokken steun in aanmerking konden komen en hadden moeten concurreren met andere ondernemingen die wel dit soort steun hadden kunnen krijgen.
 11. Luxemburg dient tijdens de looptijd van het NHP: maatregelen om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verbeteren versneld uit te voeren, met name via hervormingen waarmee vervroegde uittreding wordt ontmoedigd; verdere maatregelen te nemen om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen en om de kunstmatige barrières tussen verschillende soorten onderwijs op te heffen; het effect van recentelijk vastgestelde maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan nauwgezet te volgen; voorts zijn, met het oog op een aantrekkelijker economisch klimaat, meer initiatieven nodig om marktwerking tot stand te brengen, de omzetting van EU-wetgeving te verbeteren en mkb's te ondersteunen.