Betekenis van:
optellen

optellen
Werkwoord
 • bij elkaar tellen; het samenvoegen van twee of meer termen tot een totaal, de som genoemd
"Als je twee bij twee optelt, krijg je vier."

Voorbeeldzinnen

 1. Correctie optellen.
 2. als geen add (optellen) is geïmplementeerd dan:
 3. optellen van de onder iii) bepaalde gewogen emissiegrenswaarden per brandstof.
 4. Noot 1: Voor processoren die in één cyclus samengestelde bewerkingen uitvoeren, zoals optellen en vermenigvuldigen, wordt elke bewerking geteld.
 5. De niet-schadeveroorzakende prijs is verkregen door het optellen van de productiekosten van de bedrijfstak van de Gemeenschap bij de bovengenoemde winstmarge van 6,5 %.
 6. Noot: In 3A002.d wordt niet bedoeld apparatuur waarbij de uitgangsfrequentie wordt verkregen door het optellen of aftrekken van twee of meer kristaloscillatorfrequenties, waarna de uitkomst eventueel wordt vermenigvuldigd.
 7. De Franse autoriteiten hebben twee verschillende methoden gepresenteerd, die zij beide als te duur van de hand hebben gewezen.De eerste berekeningsmethode bestond in het bij elkaar optellen van de kosten van alle herstructureringsmaatregelen.
 8. Noot 2:In 3A002.d wordt niet bedoeld apparatuur waarbij de uitgangsfrequentie wordt verkregen door het optellen of aftrekken van twee of meer kristaloscillatorfrequenties, waarna de uitkomst eventueel wordt vermenigvuldigd.
 9. Bijgevolg moet aan alle lineaire beperkingen tussen de balansposten worden voldaan (balansen moeten in evenwicht zijn, subtotalen moeten optellen tot totalen en dienen de waarde van de totale reeks niet te overschrijden).
 10. Aangezien in OM-tabel 2 voor de afdrukengine een slaapstandcriterium van 1,4 W is opgenomen, moet de fabrikant om vast te stellen of de printer in aanmerking komt voor het ENERGY STAR-logo, het slaapstandcriterium voor de afdrukengine optellen bij de geldende marges voor functionele toevoegingen om het maximale energieverbruik te bepalen dat voor het basisproduct is toegestaan: 1,4 W + 0,6 W.
 11. De lidstaat waaronder de inbrengende vennootschap ressorteert, mag bij het vaststellen van de belastbare winsten van deze vennootschap de vroegere verliezen van de vaste inrichting welke eventueel van de belastbare winst van die vennootschap in die staat zijn afgetrokken en welke niet zijn gecompenseerd, bij de belastbare winsten optellen.