Betekenis van:
overdreven

overdreven
Bijvoeglijk naamwoord
 • al te veel, te groot, te mooi enz.
"niet overdreven moeilijk"
"overdreven duidelijk spreken"

Synoniemen

overdreven
Bijvoeglijk naamwoord
 • buiten proportie weergegeven
"Hij komt soms met de meest overdreven verhalen op de proppen."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Overdreven inspanning
 2. aan de fabrikant wordt geen overdreven zware administratieve last opgelegd.
 3. (Indien er voor de meting een groter gezichtsveld wordt toegepast zou het risico worden overdreven.)
 4. Ten derde is Corus van oordeel dat de waarde van de ingebrachte uitrusting sterk overdreven is.
 5. moeten de levende tweekleppige weekdieren op adequate wijze beschermen tegen overdreven druk, schuring of trilling;
 6. Instructies mogen niet overdreven technisch zijn en het taalgebruik moet gebruikersvriendelijk zijn.
 7. Het oppervlak van de kaas moet schoon zijn, zonder overdreven korstflora en zonder vlekken.
 8. Gebruik de volgende omschrijvingen: technisch niet haalbaar, overdreven hoge kosten, andere reden (specificeer).
 9. Hij voerde aan dat de communautaire prijzen van invoer uit China op die manier sterk overdreven waren.
 10. De Commissie heeft hoe dan ook het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel geschonden door na de inleiding van het onderzoek naar die regeling overdreven veel tijd te laten verstrijken.
 11. Het is dienstig daartoe een zekerheidsregeling vast te stellen waarmee de beoogde doelstellingen worden bereikt zonder dat dit voor de betrokken handelaren overdreven hoge kosten meebrengt.
 12. Dit laat onverlet de gangbare, legitieme reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen.
 13. Dexia behoeft haar belang in DBS niet tegen een overdreven gedrukte prijs (minder dan […]-maal de boekwaarde in 2010 en […]-maal de boekwaarde in 2011) te verkopen.
 14. De belastingdifferentiatie moet zorgen voor meer gelijkheid tussen de bevolking van de betrokken gebieden en de rest van Italië door overdreven stookkosten te drukken.
 15. BAV heeft zodoende geen voordeel in de vorm van overdreven compensatiebedragen voor het beheer die gelijk zouden kunnen worden gesteld met steun.