Betekenis van:
overtreffen

overtreffen
Werkwoord
 • een voorheen behaald niveau te boven gaan
"Zij overtroffen daarmee een record dat lang standhield."

Voorbeeldzinnen

 1. Niemand kan hem overtreffen.
 2. Omgevingstemperaturen overtreffen gewoonlijk de kritische temperaturen van deze combinaties.)
 3. Investeringssteun gericht op de aanpassing aan nieuwe normen of het overtreffen van bestaande normen
 4. dagelijks tegen marktwaarde worden gewaardeerd en de waarde van het risicobedrag overtreffen;
 5. De totale maatschappelijke baten van deze optie zouden de kosten overtreffen.
 6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn bevragingsverzoeken de door de aangezochte lidstaat bepaalde bevragingscapaciteit niet overtreffen.
 7. De aanzienlijk geringere risico’s bij de verkoop aan GRAWE zouden het verschil tussen de prijsaanbiedingen verreweg overtreffen.
 8. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede („gewijzigde rechthoeken” daaronder begrepen) dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen;
 9. De garantie wordt vrijgegeven wanneer de bevoegde instantie constateert dat de werkelijke uitgaven voor de investering het voorschot overtreffen.
 10. De steun wordt niet verleend om de normen die rechtstreeks op het bedrijf van toepassing zijn, te overtreffen.
 11. Het doel van IFRS 1 is ervoor te zorgen dat de kosten van de volledige overgang naar de IAS/IFRS de voordelen voor gebruikers van jaarrekeningen niet overtreffen.
 12. Wanneer de gerealiseerde waarden de verwachte waarden blijven overtreffen, stellen de kredietinstellingen hun ramingen opwaarts bij om met hun wanbetalings- en verlieservaring rekening te houden.
 13. Intensiteit steun om communautaire normen te overtreffen of om, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen
 14. Normaal gesproken krijgt de onderneming geen prikkels om verder te gaan dan verplichte normen wanneer de kosten daarvan het voordeel voor de onderneming overtreffen.
 15. Indien echter het tingehalte 3 gewichtspercenten of hoger is, mag het gehalte aan zink dat aan tin overtreffen, doch moet dan lager dan 10 gewichtspercenten zijn;