Betekenis van:
plankton

plankton (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • in water zwevende organismen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. 1750 plankton/50 bodemtrawls
 2. Plankton Extract is een extract verkregen uit marien plankton
 3. De bemonsteringsplannen voor de controle op de aanwezigheid van toxine producerend plankton in productie- en heruitzettingswater en van biotoxines in levende tweekleppige weekdieren moeten met name rekening houden met mogelijke variaties van de aanwezigheid van plankton dat mariene biotoxines bevat.
 4. na te gaan of er toxineproducerend plankton in het productie- en heruitzettingswater en biotoxines in levende tweekleppige weekdieren aanwezig zijn
 5. De compensatie kan worden toegekend indien de oogst, wegens verontreiniging van de schelpdieren door de groei van toxineproducerend plankton of door de aanwezigheid van biotoxinehoudend plankton, ter bescherming van de volksgezondheid moet worden stilgelegd:
 6. Mariene biotoxines: giftige stoffen die door tweekleppige weekdieren worden opgenomen, in het bijzonder door het eten van plankton dat toxines bevat.
 7. periodieke bemonstering met het oog op de opsporing van wijzigingen in de samenstelling van het toxinehoudende plankton en de geografische spreiding daarvan.
 8. Wat de controle van plankton betreft, dienen de monsters representatief te zijn voor de waterkolom en informatie te verschaffen over zowel de aanwezigheid van toxische soorten als de populatietrends.
 9. groepen met een snel verloop (bijvoorbeeld fytoplankton, dierlijk plankton, kwallen, tweekleppige weekdieren, kortlevende pelagische vissen) die snel reageren op veranderingen in het ecosysteem en kunnen dienen als indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing;
 10. Als de bevoegde autoriteit een gebied sluit vanwege de aanwezigheid van plankton of te hoge toxineniveaus in weekdieren, zijn ten minste twee achtereenvolgende testresultaten die onder de voorgeschreven grenswaarden blijven, met een interval van ten minste 48 uur, vereist om het gebied te kunnen heropenen.
 11. Voor elke regio, subregio of onderverdeling daarvan die in de indicatieve lijst in tabel 1 van bijlage III bij Richtlijn 2008/56/EG is opgenomen, moet, rekening houdend met de verschillende soorten en gemeenschappen (bijvoorbeeld voor fytoplankton en dierlijk plankton), een indeling in relevante soorten en functionele groepen worden gemaakt, gelet op punt 2 van deel A. De drie criteria voor de beoordeling van de soorten zijn spreiding van de soorten, omvang van de populatie en kenmerken van de populatie.