Betekenis van:
solliciteren

solliciteren
Werkwoord
  • naar een baan dingen
"Hij solliciteerde voor de functie van programmeur."

Voorbeeldzinnen

  1. Ik zou graag solliciteren naar een vakantiebaan als groepsleider.
  2. Oproep tot solliciteren
  3. Na die datum kunnen alle ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie op openstaande ambten van de EDEO solliciteren.
  4. De groep wordt opgericht door middel van een open oproep tot solliciteren; in de sollicitatie moet de kandidaat deugdelijk motiveren waarom hij aan de groep wil deelnemen.
  5. De Commissie beslist over de uiteindelijke samenstelling van de groep op basis van de voorstellen die in antwoord op de oproep tot solliciteren worden ingediend.
  6. De leden van de groep worden door de Commissie benoemd uit specialisten van hoog niveau die deskundig zijn op de in artikel 2 genoemde gebieden en die gereageerd hebben op de uitnodiging tot solliciteren.
  7. De Belgische wetgeving die van toepassing is op arbeidscontracten en andere relevante instrumenten blijft van toepassing op personeel met voorafgaande contracten die niet solliciteren voor een contract als tijdelijk functionaris of aan wie geen contract als tijdelijk functionaris wordt aangeboden overeenkomstig lid 2.
  8. Alle personeelsleden die met een voorafgaand contract in dienst zijn genomen krijgen de mogelijkheid te solliciteren naar een contract als tijdelijk functionaris overeenkomstig artikel 2 bis van de in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 vastgelegde regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, in de rangen die worden vermeld in de personeelsformatie.