Betekenis van:
uitlokken

uitlokken
 • Naar aanleiding van, oorzaak van het gebeuren of het zich voordoen, niet altijd opzettelijk.

Voorbeeldzinnen

 1. het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven;
 2. Publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf
 3. Het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven en werving en training voor terrorisme zijn opzettelijke misdrijven.
 4. Ontkomings- en vermijdingsreacties uitlokken, waarbij het dier niet in staat is aan de prikkel te ontkomen of die te vermijden en waarbij naar verwachting matige angst wordt veroorzaakt.
 5. Het verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme verplicht de verdragsluitende staten het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven en werving en training voor terrorisme, wanneer dit wederrechterlijk en opzettelijk geschiedt, strafbaar te stellen.
 6. Het aantal activiteiten gericht op het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven en op werving en training voor terrorisme is zonder veel kosten en met weinig risico verveelvoudigd.
 7. Er moeten straffen gelden voor natuurlijke personen die zich opzettelijk schuldig hebben gemaakt aan, of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven en werving en training voor terrorisme.
 8. Iedere lidstaat neemt de maatregelen die ervoor zorgen dat uitlokken van een van de in artikel 1, lid 1, artikel 2 en artikel 3, lid 2, onder d) tot en met f), bedoelde strafbare feiten strafbaar wordt gesteld.
 9. De omschrijving van terroristische misdrijven, met inbegrip van misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten, moet door alle lidstaten onderling verder worden aangepast, zodat het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven en werving en training voor terrorisme, wanneer dit opzettelijk geschiedt, eronder vallen.
 10. Het uitdrukking geven aan radicale, polemische of controversiële standpunten in het publieke debat over gevoelige politieke kwesties, waaronder terrorisme, valt buiten de reikwijdte van dit kaderbesluit en, met name, van de omschrijving van het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven.
 11. Resolutie 1624 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties roept landen op om, met inachtneming van hun verplichtingen op grond van internationaal recht, maatregelen te nemen die noodzakelijk en evenredig zijn om het uitlokken van terroristische handelingen bij wet te verbieden en dergelijke gedragingen te voorkomen.
 12. In het verslag van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 27 april 2006 met de titel „Eén tegen terrorisme: aanbevelingen voor een mondiale strategie voor terrorismebestrijding” wordt de bovengenoemde resolutie uitgelegd als basis voor de strafbaarstelling van het uitlokken van terroristische handelingen en werving, onder andere via het internet.
 13. „publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf”: de verspreiding, of het anderszins beschikbaar maken, van een boodschap aan het publiek, met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een strafbaar feit, in de zin van artikel 1, lid 1, onder a) tot en met h), indien deze gedraging, ongeacht of daarmee al dan niet rechtstreeks terroristische misdrijven worden bepleit, het gevaar oplevert dat één of meer van dergelijke misdrijven zouden kunnen worden gepleegd;