Betekenis van:
uitroeien

uitroeien
Werkwoord
 • allemaal vernietigen
"'het kwaad'/'de armoede' uitroeien"
"'een dierensoort'/ongedierte uitroeien"

Hyperoniemen

uitroeien
Werkwoord
 • ten einde roeien
"een wedstrijd uitroeien"

Hyperoniemen

uitroeien
Werkwoord
 • doden tot er niets meer te doden valt
"Na de inname van Naarden werd de bevolking op 60 burgers na uitgeroeid."

Voorbeeldzinnen

 1. Om klassieke varkenspest zo spoedig mogelijk te helpen uitroeien kan de Gemeenschap financieel bijdragen in de door de lidstaten gemaakte subsidiabele kosten.
 2. Om klassieke varkenspest zo spoedig mogelijk te helpen uitroeien, moet de Gemeenschap financieel bijdragen in de door de lidstaten gemaakte subsidiabele kosten.
 3. Teneinde bluetongue zo snel mogelijk te helpen uitroeien, ontvangen de lidstaten een financiële bijdrage in de kosten van bepaalde maatregelen ter bestrijding van uitbraken van bluetongue.
 4. Om deze ziekte zo snel mogelijk te helpen uitroeien, kan de Gemeenschap financiële bijstand verlenen ter vergoeding van de door de lidstaat gedane subsidiabele uitgaven volgens de voorwaarden van Beschikking 90/424/EEG.
 5. De in artikel 2 van deze beschikking bedoelde bijdrage laat een mogelijke bijdrage voor andere bestaande of toekomstige maatregelen die noodzakelijk zijn voor het uitroeien of bestrijden van de betrokken schadelijke organismen, onverlet.
 6. OVERWEGENDE dat de bevoegde instantie in Noorwegen de Autoriteit in kennis heeft gesteld van de maatregelen die voor het uitroeien van de ziekte en ter voorkoming van verdere verspreiding waren genomen,
 7. Om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en haar zo snel mogelijk te helpen uitroeien, moet de Gemeenschap overeenkomstig Beschikking 90/424/EEG financieel bijdragen in de subsidiabele kosten die de lidstaat in het kader van urgente maatregelen ter bestrijding van de ziekte heeft gemaakt.
 8. Om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en haar zo snel mogelijk te helpen uitroeien, moet de Gemeenschap overeenkomstig Beschikking 90/424/EEG financieel deelnemen in de subsidiabele kosten die door de lidstaat in het kader van de spoedmaatregelen ter bestrijding van de ziekte zijn gemaakt.
 9. actieve en preventieve arbeidsmarktmaatregelen, waaronder vroegtijdige inventarisatie van de behoeften, bijstand bij het zoeken naar een baan, oriëntering en opleiding als onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen, verlening van de sociale diensten die nodig zijn om degenen die het verst van de arbeidsmarkt staan te integreren en bij te dragen tot het uitroeien van armoede;
 10. In juni 2006 heeft de Europese Raad een herziene strategie voor duurzame ontwikkeling aangenomen waarbij de tijdens de Top van Gotenburg in juni 2001 gelanceerde communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling die gericht was op doelstellingen in verband met milieu en gezondheidsbescherming en het uitroeien van armoede precies werd afgestemd.
 11. Om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en haar zo snel mogelijk te helpen uitroeien, moet de Gemeenschap overeenkomstig Beschikking 90/424/EEG financieel bijdragen in de subsidiabele kosten die de lidstaat in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de ziekte heeft gemaakt.
 12. Deze maatregelen betroffen onder meer een nieuwe begrenzing van het afgebakende gebied, het uitroeien van alle zieke bomen in dat gebied, voortgezet toezicht en de aanleg van een isolatiezone die vrij is van alle gastbomen van de vector van het dennenaaltje, d.w.z. een „vrijgekapte zone”, die de verspreiding van het dennenaaltje naar andere lidstaten zou voorkomen zodat deze landen rampzalige schade aan hun naaldbossen en handelsrestricties van derde landen bespaard blijven.
 13. De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's), die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 8 september 2000 zijn aangenomen, zoals het uitroeien van extreme armoede en honger, en de doelstellingen en beginselen in verband met duurzame ontwikkeling die de Gemeenschap en haar lidstaten hebben goedgekeurd in het kader van de Verenigde Naties (VN) en andere bevoegde internationale organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, vormen het doel van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en het optreden van de Gemeenschap in internationale fora.