Betekenis van:
uitsterven

uitsterven
Werkwoord
 • het proces waarbij alle individuen van een soort de dood vinden en er een eind komt aan het bestaan van de soort
"Ondanks beschermingsmaatregelen van koning Clovis is de oeros in de middeleeuwen uitgestorven."

Voorbeeldzinnen

 1. Deze bepalingen gelden niet voor met uitsterven bedreigde rassen.
 2. Voorzover van toepassing moet de consumptie van lokaal met uitsterven bedreigde soorten zoals specifieke vis- en schaaldiersoorten en „bushmeat” (exotisch wild) worden verboden (1,5 punt).
 3. Bij de vaststelling van die voorschriften is in het belang van de biodiversiteit rekening gehouden met de speciale voederpatronen van bepaalde met uitsterven bedreigde of beschermde soorten in hun natuurlijke habitat.
 4. Het is ecologisch en economisch gezien noodzakelijk de vispopulaties te beschermen tegen de rampzalige gevolgen van het in het water lozen van verontreinigende stoffen, waardoor bijvoorbeeld bepaalde soorten in aantal afnemen en soms zelfs uitsterven.
 5. Voor zover van toepassing is de consumptie van lokaal met uitsterven bedreigde soorten zoals specifieke vis- en schaaldiersoorten, „bushmeat” (exotisch wild), en garnalen uit kweekvijvers die de mangrovebossen bedreigen, verboden (1,5 punt).
 6. Beschikking 2003/322/EG van de Commissie van 12 mei 2003 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het voederen van bepaalde aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal [2] stelt de voorwaarden vast voor het toestaan door bepaalde lidstaten van het voederen van bepaalde met uitsterven bedreigde of beschermde soorten aasetende vogels.
 7. Bovendien mogen de lidstaten, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten, het gebruik van het in artikel 4, lid 1, punt b), onder ii), bedoelde categorie 1-materiaal toestaan voor het voederen van met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde voorschriften na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.
 8. Beschikking 2003/322/EG van de Commissie van 12 mei 2003 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het voederen van bepaalde aasetende vogels met bepaald categorie 1-materiaal [2] stelt de voorwaarden vast voor het voederen van bepaalde met uitsterven bedreigde of beschermde soorten aasetende vogels door bepaalde lidstaten.
 9. Voor zover van toepassing is de consumptie van lokaal met uitsterven bedreigde soorten zoals specifieke vis- en schaaldiersoorten, „bushmeat” (exotisch wild), en garnalen uit kweekvijvers die de mangrovebossen bedreigen, op de verkooppunten van voedsel (1,5 punt) en in de winkels (1,5 punt) verboden.
 10. Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten [1] biedt de lidstaten de mogelijkheid om toe te staan dat, in afwijking van de in die verordening vastgelegde beperkingen betreffende het gebruik van dierlijke bijproducten, met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten met bepaald categorie 1-materiaal worden gevoederd.
 11. Krachtens artikel 23, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1774/2002 mogen Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus en Portugal toestaan dat hele kadavers van dode dieren die gespecificeerd risicomateriaal als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), ii), van die verordening kunnen bevatten, worden gebruikt voor het voederen van de met uitsterven bedreigde of beschermde soorten aasetende vogels zoals vermeld onder A in de bijlage bij deze beschikking.”.
 12. Krachtens artikel 23, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1774/2002 mogen Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus en Portugal toestaan dat hele kadavers van dode dieren die gespecificeerd risicomateriaal als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), ii), van genoemde verordening kunnen bevatten, worden gebruikt voor het voederen van de met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten zoals vermeld onder A in de bijlage bij deze beschikking.”.
 13. Om de beschikbaarheid van voeder voor met uitsterven bedreigde of beschermde soorten te verbeteren, is het wenselijk de testvoorschriften van voor vervoedering gebruikte karkassen in overeenstemming te brengen met de specificaties van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën [3], en daarbij het aandeel van de te bemonsteren karkassen van schapen en geiten te beperken.
 14. De maatregelen overeenkomstig de bij brief A/34747 van 25 juni 2004 meegedeelde nieuwe criteria voor de toepassing van steunregeling N192/97, gewijzigd en aangevuld bij brief A/34426 van 2 juni 2005, ten behoeve van micro-ondernemingen met ten hoogste twee werknemers — met name bepaalde ambachtelijke activiteiten, in het bijzonder typische traditionele met uitsterven bedreigde beroepen en bepaalde kleinschalige activiteiten, die in de tekst van deze toepassingscriteria uitdrukkelijk worden opgesomd, vormen geen steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.