Betekenis van:
uittreden

uittreden
Werkwoord
  • niet langer deelnemen aan een vennootschap
"Nee, mijn andere vennoot trad al enige tijd geleden uit."
uittreden
Werkwoord
  • een -met name religieuze- gemeenschap voorgoed verlaten
"Hij is enige tijd geleden uit dat klooster uitgetreden."
uittreden
Werkwoord
  • zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt
"Hij is vervroegd uitgetreden en geniet van zijn pensioen."
uittreden
Werkwoord
  • met de geest het lichaam tijdelijk verlaten
"Je denkt wel dat dat een droom was, maar was je niet uitgetreden?"
uittreden
Werkwoord
  • loskomen van je lichaam

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Meer bepaald bleek uit het onderzoek dat OTE 8713 werknemers vervroegd had laten uittreden in de periode 1996-2004.
  2. Elektrische apparatuur die 450 mm of meer boven het dek of tussendek is aangebracht moet zodanig zijn gesloten en beschermd dat geen vonken kunnen uittreden.
  3. hun statuten moeten bepalingen bevatten die garanderen dat de leden van de groepering die willen uittreden, zulks kunnen doen na ten minste drie jaar lid te zijn geweest, en op voorwaarde dat zij de groepering ten minste één jaar vóór hun uittreden daarvan op de hoogte brengen, onverminderd de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die ten doel hebben, in bepaalde gevallen, de groepering of haar schuldeisers tegen de financiële gevolgen die kunnen ontstaan door het uittreden van een lid, te beschermen, of het uittreden van een lid in de loop van het begrotingsjaar te verhinderen;
  4. De Italiaanse Republiek verdedigt deze interventiebevoegdheid van de ENAC omdat die volgens haar de continuïteit van dienstverlening waarborgt aangezien de ODV op die manier niet de speelbal zijn van het in- of uittreden van andere vervoerders die wellicht minder bereid zijn de ODV zonder enige compensatie te aanvaarden.
  5. de leden verbinden zich ertoe ten vroegste na drie jaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één jaar uit de erkende producentenorganisatie te stappen, onverminderd de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die tot doel hebben de organisatie of haar schuldeisers in bepaalde gevallen te beschermen tegen de financiële gevolgen die het uittreden van een deelnemer zou kunnen hebben, of de uittreding van een deelnemer in de loop van het boekjaar te verhinderen.