Betekenis van:
uitwijzen

uitwijzen
Werkwoord
 • na een juridisch proces naar een ander land sturen
"Hij werd uitgewezen naar zijn geboorteland."
uitwijzen
Werkwoord
 • de waarheid aan het licht brengen
"Dit wijst uit dat er geen verband bestaat tussen die twee zaken."

Voorbeeldzinnen

 1. Ontwerptoetsing van elke installatie moet uitwijzen dat de retourstroomcircuits en aardaansluitingen afdoende zijn.
 2. Metingen moeten uitwijzen dat de stroomafnemer de nominale stroom kan voeren.
 3. Ontwerptoetsing van elke installatie moet uitwijzen dat de retourstroomcircuits afdoende zijn.
 4. Ontwerptoetsing van elke installatie moet uitwijzen dat de aardgeleiders afdoende zijn.
 5. wanneer de continumetingen uitwijzen dat een emissiegrenswaarde wordt overschreden als gevolg van storingen of defecten in de afgasreinigingsapparatuur.
 6. Als door de bevoegde autoriteit uitgevoerde controles uitwijzen dat niet aan deze verordening wordt voldaan, treft de bevoegde autoriteit passende maatregelen.
 7. Op de markt voor technologie- en katalysatorenlicenties zou een analyse van de marktaandelen een duidelijke machtspositie van de UOP-groep uitwijzen.
 8. ingeval het een aandeel betreft waarvoor de ramingen uitwijzen dat het een liquide aandeel is, de gemiddelde waarde van de uitgevoerde orders.
 9. Alleen een grondige controle zou kunnen uitwijzen of bij de opstelling en controle van de rekeningen niet op nog andere punten van de IAS is afgeweken.
 10. Waar van toepassing, moet de technische documentatie tevens uitwijzen dat het ontwerp van het interoperabiliteitsonderdeel dat reeds geaccepteerd was voor de toepasselijke TSI geïmplementeerd werd, daarmee in overeenstemming is en dat het interoperabiliteitsonderdeel in hetzelfde toepassingsgebied in gebruik is.
 11. Vijftien ondernemingen vroegen overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de basisverordening om een behandeling als marktgerichte onderneming of, mocht het onderzoek uitwijzen dat zij niet aan de daarvoor geldende voorwaarden voldeden, om een individuele behandeling.
 12. Als de volgende actuariële waardering zou uitwijzen dat de regeling niet opnieuw een volledige dekkingsgraad heeft bereikt zoals gepland, zullen een nieuw herstelplan en gewijzigde aanvullende bijdragen moeten worden overeengekomen.
 13. Waar van toepassing, moet de technische documentatie uitwijzen dat het ontwerp van het interoperabiliteitsonderdeel dat reeds geaccepteerd was voor de toepasselijke TSI geïmplementeerd werd, daarmee in overeenstemming is en dat het interoperabiliteitsonderdeel in hetzelfde toepassingsgebied in gebruik is.
 14. Mits de prognoses van de Commissie blijven uitwijzen dat het herstel toeneemt en duurzaam blijkt, dient uiterlijk in 2011 aan begrotingsconsolidatie te worden begonnen (en eerder in bepaalde lidstaten, als de economische situatie hier rijp voor is).
 15. de in de artikelen 14 en 15 bedoelde officiële controles uitwijzen dat een zending negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van mens of dier of onveilig is, wordt de betrokken zending door de bevoegde autoriteit in officiële inbewaringneming geplaatst in afwachting van vernietiging of elke andere passende maatregel om de gezondheid van mens en dier te beschermen;