Betekenis van:
verdisconteren

verdisconteren
Werkwoord
 • rekening houden met, incalculeren

Voorbeeldzinnen

 1. Indien mogelijk moeten er zes monsters worden genomen om de ruimtelijke variatie in het bulkmateriaal te verdisconteren.
 2. Ten slotte is de jaarlijkse herwaardering op basis van een evaluatie van de marktaandelen van BT bedoeld om de concrete veranderingen in het netwerk van BT te verdisconteren..
 3. Voortschrijdend meetkundig gemiddelde over een periode van drie maanden, met ten minste één monsterneming per maand, tenzij de bevoegde autoriteit een andere methode voorschrijft om seizoensschommelingen in de productie te verdisconteren.
 4. Met name is het niet voldoende om het aspect van de onbepaalde looptijd alleen te verdisconteren in een opslag op het basisrendement op een vergelijkbaar derdenbelang (voor bepaalde duur).
 5. Onder druk van de verkoopprijzen van concurrenten op de markt, en in het bijzonder van de oneerlijke handel door invoer met dumping, was deze prijsstijging echter onvoldoende om de stijging van de kosten te verdisconteren.
 6. Bij de voorlopige verordening werd een antidumpingrecht ingesteld in de vorm van een specifiek recht voor elke onderneming dat werd bepaald door de schademarge te verdisconteren in de uitvoerprijzen die werden gebruikt bij de berekening van de dumping tijdens het OT.
 7. Op grond van deze analyse werd vastgesteld dat de prijzen van belangrijke productsoorten die in het OT in grote hoeveelheden uit de VRC werden ingevoerd, in de tweede helft van 2008 zijn gestegen, deels om de in overweging 98 genoemde kostenstijging te verdisconteren.
 8. De door de medewerkende producenten/exporteurs meegedeelde fabricagekosten werden daarom opnieuw berekend om de gecorrigeerde gasprijzen erin te verdisconteren, eveneens aan de hand van de gasprijzen bij uitvoer naar Frankrijk, exclusief de vrachtkosten voor vervoer over zee en de kosten voor het vloeibaar maken.
 9. De meest aangewezen manier om uit een bepaalde projectactiviteit voortvloeiende reducties of beperkingen te verdisconteren voor een installatie die onder de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten valt, is het aandeel te berekenen van dergelijke reducties of beperkingen binnen de totale voor deze projectactiviteit geplande emissiereducties of -beperkingen, zoals bepaald ten opzichte van de vastgestelde uitgangssituatie.
 10. De drempelwaarden die van toepassing zijn voor de goede chemische toestand van het grondwater zijn gebaseerd op de bescherming van het grondwaterlichaam overeenkomstig bijlage II, Deel A, de punten 1, 2 en 3, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor en de wisselwerking met bijbehorende oppervlaktewateren en rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen en watergebieden, en verdisconteren onder meer de wetenschap op het gebied van menselijke toxicologie en ecotoxicologie.