Betekenis van:
verfijnen

verfijnen
Werkwoord
 • fijner of gevoeliger maken

Voorbeeldzinnen

 1. informatie om de risicobeoordeling voor het milieu te verfijnen.
 2. Terug te sturen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verfijnen van de bevraging
 3. Niet betwist wordt dat de Commissie haar onderzoeksbenadering kan verfijnen en wijzigen, voor zover daartoe voldoende gronden bestaan.
 4. Door de voorgestelde beperkingen voor het op de markt brengen en het gebruik zal de noodzaak van meer informatie om de risicobeoordeling voor het milieu te verfijnen, vervallen.
 5. Tegelijkertijd verwacht het Verenigd Koninkrijk ook dat het de heffing voor privégebruik preciezer zal kunnen bepalen door de schaalverdeling te verfijnen in vergelijking met de huidige indeling.
 6. een feedbacklus voor het valideren en verfijnen van curricula, en om na te gaan of het programma aan de vakbekwaamheidsdoelstellingen beantwoordt;
 7. Indien meer dan een voertuig wordt gevonden, kan de aangezochte lidstaat zelf bepalen welke elementen worden teruggestuurd; alle elementen of alleen elementen om de bevraging te verfijnen (bv. omwille van privacyredenen of in verband met de prestaties van het systeem).
 8. ontwikkeling en validering van geavanceerde methoden voor het verfijnen, beperken en vervangen van dierproeven betreffende biotechnologische geneesmiddelen en voor het voorspellen van de toxiciteit van chemicaliën waarbij gebruik wordt gemaakt van in-vitrocelcultures, „high throughput”-technieken en toxicogenomica;
 9. De Raad zal indien nodig, met eenparigheid van stemmen optredend, de in de artikelen 2 en 3 weergegeven voorschriften en procedures toetsen en verfijnen in het licht van de ontwikkeling van het Europees systeem voor radionavigatie per satelliet.
 10. Slovenië heeft toegezegd de kortingsregeling verder te verfijnen om deze zodoende nauwer te kunnen afstemmen op de onderverdeling tussen vaste en variabele kosten welke verdeling afhankelijk is van de gebruikte technologie.
 11. Het IBP 2005 stelt duidelijk „om aan de marktvraag te voldoen, is het noodzakelijk geworden de strategie te verfijnen en het portfolio van de staalfabrieken uit te breiden met een reeks nieuwe producten”.
 12. Het PTS zal de procedures en instrumenten voor het mobiliseren van de wetenschappers opzetten en verfijnen en de waarde aantonen die dit partnerschap heeft als mechanisme voor het ontwikkelen, testen en invoeren van verbeteringen aan het verificatiestelsel.
 13. In een dergelijke lange en complexe zaak, die betrekking heeft op maatregelen die teruggaan tot wel tien jaar geleden, zal de onderzoeksprocedure de Commissie bijna automatisch in staat stellen haar analyse te verfijnen, omdat de procedure betere kennis van de feiten en van juridische kwesties oplevert.
 14. Hiertoe doet de Commissie, na raadpleging van de ter zake doende belanghebbenden, een voorstel voor het wijzigen van de toekomstige verordening van de Commissie betreffende testmethoden of, indien van toepassing, van deze verordening voor het vervangen, beperken of verfijnen van proeven met dieren.
 15. „(…) De Staat behield weliswaar zijn vertrouwen in de levensvatbaarheid van de onderneming, maar hij constateerde alleen dat de markten twijfel hadden over de situatie van France Télécom en, in zijn hoedanigheid van meerderheidsaandeelhouder, probeerde hij zijn analyse te verfijnen, zonder — in dat stadium — een precieze diagnose te kunnen stellen of enig besluit te nemen.