Betekenis van:
vierkantswortel

vierkantswortel
Zelfstandig naamwoord
 • dat getal dat met zichzelf vermenigvuldigd een gegeven getal oplevert
"De vierkantswortel van 121 is elf."

Voorbeeldzinnen

 1. De variatiecoëfficiënt is de verhouding tussen de vierkantswortel van de variantie van de schatter en de verwachte waarde ervan.
 2. De variatiecoëfficiënt is de verhouding tussen de vierkantswortel van de variantie van de schatter en de verwachte waarde.
 3. Om de standaardfout (SElnD) te krijgen wordt de standaarddeviatie gedeeld door de vierkantswortel van het aantal metingen:
 4. Hij wordt geschat door de verhouding tussen de vierkantswortel van de schatting van de steekproefvariantie en het geschatte gemiddelde te berekenen.
 5. Hij wordt geschat door de verhouding tussen de vierkantswortel van de schatting van de steekproefvariantie en de geschatte waarde te berekenen.
 6. Het debiet van het variabele mengsel van verdunningslucht en uitlaatgas wordt op geluidssnelheid gehouden, die recht evenredig is aan de vierkantswortel van de gastemperatuur.
 7. „Wobbe-index (onderste Wl of bovenste Wu)”: de verhouding tussen de overeenkomstige calorische waarde van een gas per volume-eenheid en de vierkantswortel van de relatieve dichtheid onder dezelfde referentieomstandigheden:
 8. een aanhoudingsperiode die overeenkomt met tien dagen (instellingen mogen valueat-riskmetingen gebruiken berekend op basis van kortere aanhoudingsperioden die werden aangepast tot tien dagen, bijvoorbeeld door de vierkantswortel van tijd.
 9. De factor „gewicht”, uitgedrukt als een getal met twee decimalen, is de vierkantswortel van het quotiënt dat wordt verkregen door het gecertificeerde maximale startgewicht van het luchtvaartuig in ton, zoals vermeld op het luchtwaardigheidscertificaat of een gelijkwaardig door de exploitant van het luchtvaartuig verstrekt officieel document, te delen door 50.
 10. Gebaseerd op de bruto calorische waarde en berekend voor 0 °C.De samenstellende gassen van de mengsels hebben ten minste de volgende zuiverheid:N 2 99 %;CH 4 95 % met een totaalgehalte aan waterstof, koolstofmonoxide en zuurstof van minder dan 1 % en een totaalgehalte aan stikstof en koolstofdioxide van minder dan 2 %.De Wobbe-index is de verhouding van de overeenkomstige calorische waarde van een gas per eenheid volume en de vierkantswortel van de relatieve densiteit van het gas onder dezelfde referentieomstandigheden:Wobbe Index = Hgasluchtgaswaarin H gas de calorische waarde van de brandstof in MJ/m3 bij 0 °C;lucht de luchtdichtheid bij 0 °C;gas de dichtheid van de brandstof bij 0 °C.De Wobbe-index is bruto of netto al naargelang de bruto of netto calorische waarde is gebruikt.