Betekenis van:
voorbereidend

voorbereidend
Werkwoord
 • het nodige regelen; maken dat je klaar bent; ter voorbereiding
"voorbereidend onderwijs"
"voorbereidend wetenschappelijk onderwijs"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De term „computerprogramma” in de zin van deze richtlijn omvat ook het voorbereidend materiaal.
 2. Deze periode kan, voorafgaand aan de rekrutering van doctoraatskandidaten, ook een jaar voorbereidend werk omvatten.
 3. Het verschil in productiemethoden tussen Brazilië en de RM betreft slechts het voorbereidend proces en leidt dus nauwelijks tot kostenverschillen.
 4. Elk lid van de groep benoemt een persoonlijke vertegenwoordiger in een subgroep die voorbereidend werk doet (hierna de „sherpagroep” genoemd);
 5. Aanbevolen wordt tijdens het voorbereidend onderzoek gedurende een schudperiode van 48 uur achtereenvolgens verschillende monsters te nemen (bv. na 4, 8, 24 en 48 uur).
 6. Voor de MD11 hebben de Italiaanse autoriteiten aangegeven dat de O&O-activiteiten de ontwikkeling van een prototype betrof met voorbereidend onderzoek.
 7. ITP verklaart dat een klein deel ervan zou kunnen worden ingezet voor meer voorbereidend werk (onderzoek en technologie), maar dat het moeilijk zou zijn om de andere onderzoekers in dienst te houden.
 8. Het voorbereidend verslag wordt, vergezeld van bewijsstukken, toegezonden aan alle leden, met inbegrip van het betrokken lid, dat in antwoord daarop binnen een redelijke termijn, gesteld door de president of, indien de president het betrokken lid is, door het lid dat in rangorde op hem volgt, zijn schriftelijke opmerkingen indient.
 9. Gereglementeerde studiecyclussen met een totale duur van ten minste 15 jaar die impliceren dat acht jaar basisonderwijs en vier jaar middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO), voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) of algemeen voortgezet onderwijs van een hoger niveau met succes zijn voltooid en dat een drie- of vierjarige opleiding in een school voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is voltooid, die met een examen wordt afgesloten;
 10. Het voorbereidend verslag wordt, vergezeld van bewijsstukken, toegezonden aan alle leden, met inbegrip van het betrokken lid, dat in antwoord daarop binnen een redelijke termijn, gesteld door de president of, indien de president het betrokken lid is, door het lid dat in rangorde op hem volgt, zijn schriftelijke opmerkingen indient.
 11. De voorbereidingsfase leidt tot de opstelling van een voorbereidend verslag met de doelstellingen, het werkterrein en de motivering van het project van gemeenschappelijk belang of de horizontale maatregel, en inzonderheid de verwachte kosten en baten, alsmede tot het bereiken van de nodige inzet en begrip tussen de deelnemers via behoorlijke raadpleging, met inbegrip van de aanwijzing van het comité dat bevoegd is om de uitvoering van het project of de maatregel te volgen.
 12. Wanneer de Rekenkamer bij meerderheid van stemmen van haar leden van oordeel is dat op grond van de haar verstrekte informatie kan worden vastgesteld dat een lid heeft opgehouden aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt of aan de uit zijn taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen (artikelen 247, lid 7, van het EG-Verdrag en 160 B, lid 7, van het EGA-Verdrag), belast zij de president of, indien de president het betrokken lid is, het lid dat krachtens artikel 5 van dit reglement van orde in rangorde volgt op de president, met de opstelling van een voorbereidend verslag.
 13. Gereglementeerde studiecyclussen met een totale duur van ten minste 16 jaar die impliceren dat acht jaar basisonderwijs plus vier jaar onderwijs op het niveau van ten minste voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) of algemeen voortgezet onderwijs van een hoger niveau met succes zijn voltooid en dat een beroepsopleiding van ten minste vier jaar in het leerlingwezen is voltooid, met ten minste een dag per week theoretisch onderwijs op school en de andere dagen een praktijkopleiding in een bedrijf of praktijkleerplaats, afgesloten met een examen van secundair of tertiair niveau.
 14. Wanneer de Rekenkamer bij meerderheid van stemmen van haar leden van oordeel is dat op grond van de haar verstrekte informatie kan worden vastgesteld dat een lid heeft opgehouden aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt of aan de uit zijn taak voortvloeiende verplichtingen te voldoen (artikel 286, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), belast zij de president of, indien de president het betrokken lid is, het lid dat krachtens artikel 5 van dit reglement van orde in rangorde volgt op de president, met de opstelling van een voorbereidend verslag.
 15. Na voorbereidend werk dat is opgezet en uitgevoerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), met de medewerking van de lidstaten die lid zijn van de Unie van 's-Gravenhage, de lidstaten die geen lid zijn van de Unie van 's-Gravenhage en de Europese Gemeenschap, heeft de Diplomatieke Conferentie, daartoe bijeengekomen te Genève, op 2 juli 1999 de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid (hierna „de Akte van Genève” genoemd) aangenomen.