Betekenis van:
zo-even

zo-even
Bijwoord
 • net, even tevoren
"Zo-even was de buurman hier."

Voorbeeldzinnen

 1. Was er zo-even een boek op het bureau?
 2. Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"
 3. Sommige motorvoertuigen die geen personenauto’s zijn, zijn echter zodanig ontworpen dat zij even zo goed voor privé- als voor bedrijfsdoeleinden kunnen worden gebruikt.
 4. De onderneming betoogt dat de betrouwbaarheid van het zo-even genoemde minimumtarief kan worden bevestigd door dit te vergelijken met de normale marginale kosten voor kolengestookte stroomcentrales, waarvan Alcoa de kosten op 20 EUR/MWh raamt.
 5. Niet gebruikte verliezen zijn niet meer volledig aftrekbaar wanneer binnen een periode van vijf jaar al dan niet middellijk meer dan 50 % van het maatschappelijke kapitaal of de zo-even genoemde rechten aan een overnemer worden overgedragen.
 6. De Commissie is van oordeel dat de zo-even beschreven mechanismen, alles samen genomen, zullen garanderen dat de in maatregel A vervatte staatssteun tot het noodzakelijke minimum zal zijn beperkt.
 7. Informatie die op om het even welk ogenblik visueel door het systeem wordt gepresenteerd, moet zodanig zijn opgesteld dat de bestuurder de relevante informatie in enkele oogopslagen, die zo kort zijn dat ze geen nadelig effect hebben op het rijden, in zich kan opnemen.
 8. De tweede zinsnede van de vierde alinea van dit laatste besluit luidt als volgt (vert.): „De Commissie kan, in het licht van de zo-even beschreven toezegging aan de Raad, echter alleen de toekenning van steun goedkeuren voorzover de noodzaak daarvan helder kan worden aangetoond en mits de in de richtlijn van de Raad als tegenprestatie voor de steun vastgestelde voorwaarden nauwgezet worden nageleefd”.
 9. In dit verband merkt de Commissie op dat binnen de economische context zoals die zo-even werd beschreven, het leidinggevende financiële dagblad in Frankrijk — Les Échos — de bevoegde minister komt opzoeken en hem niet om zijn gevoelens vraagt ten aanzien van de gebeurtenissen in die periode, maar of hij de markt een boodschap wil meegeven.
 10. In de tweede van de zo-even genoemde brieven diende BdB daarom formeel klacht in en verzocht zij de Commissie ten aanzien van Duitsland een procedure van artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag (thans artikel 88, lid 2) in te leiden.
 11. Informatie die op om het even welk ogenblik visueel door het systeem wordt gepresenteerd, moet zodanig zijn opgesteld dat de bestuurder de relevante informatie in enkele oogopslagen, die zo kort zijn dat ze geen nadelig effect hebben op het rijden, in zich kan opnemen.
 12. In deze zaak kunnen echter ook ondernemingen die tot de zo-even genoemde categorieën behoren, aanspraak maken op de maatregelen. Bijgevolg is de definitie van het toepassingsbereik van de maatregelen (ten aanzien van de begunstigden) niet in overeenstemming met de richtsnoeren risicokapitaalsteun.
 13. Wat betreft de levering van splijtstof vanaf 1 april 2006, en mits minstens vier van de zeven AGR-centrales openblijven, bedraagt de vaste door BE te betalen vergoeding 25,5 miljoen GBP, te verminderen met de zo-even beschreven korting, met een variabele vergoeding (zoals voor de bestaande contracten) overeenstemmend met 191000 GBP per ton uraan.
 14. Parallel met deze zo-even beschreven waardeafstemming van activa en aandelen in het kader van de omzetting van rechtspersoon in de bankensector, was in artikel 19 van wet nr. 342/2000 bepaald dat dezelfde vervangende vermogenswinstbelasting kon worden toegepast op vennootschappen die de fiscale waarde van de activa en de aandelen in hun bezit wilden afstemmen na andere omzettingen van rechtspersoon waarvoor de fiscaal neutrale regeling van D.Lgs. nr. 358/1997 had gegolden.
 15. „twee lichten” of „een even aantal lichten”: een enkel uitvalsvlak van het licht in de vorm van een band of strook, indien deze band of strook symmetrisch is ten opzichte van het middenlangsvlak van het voertuig, zich aan weerszijden tot ten minste 0,4 m van het punt van grootste breedte van het voertuig uitstrekt, en ten minste 0,8 m lang is. De verlichting van dit uitvalsvlak komt van ten minste twee lichtbronnen die zo dicht mogelijk bij de uiteinden ervan zijn aangebracht. Het uitvalsvlak van het licht kan bestaan uit een aantal naast elkaar geplaatste elementen, voor zover de projectie van de verschillende individuele uitvalsvlakken van het licht op een dwarsvlak ten minste 60 % beslaan van het oppervlak van de kleinste rechthoek die daarom is beschreven;