Samenvatting
Onder dit kopje vind je een makkelijk leesbare samenvatting van de Algemene Voorwaarden. Let wel, alleen de volledige Algemene Voorwaarden gelden op deze website.

Copyright
Op alle informatie op Vertalen.nu rust auteursrecht. Niets van deze site mag gereproduceerd worden zonder toestemming van de eigenaar.

Verantwoordelijkheid
Vertalen.nu doet haar uiterste best om kwalitatieve informatie te bieden, desondanks kunnen er fouten op de site voorkomen. Vertalen.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door Vertalen.nu verschafte informatie.

Volledige Algemene Voorwaarden

0. Definities
0.1 Voorwaarden - De algemene voorwaarden zoals op deze pagina te lezen zijn. De meest actuele versie van deze voorwaarden zal altijd te vinden zijn op http://www.vertalen.nu/algemene-voorwaarden.
0.2 Website - De website http://www.vertalen.nu, inclusief alle subdomeinen en onderliggende pagina's, bestanden, afbeeldingen, etc.
0.3 Vertalen.nu Een online uitgave van Digital Brains, beschikbaar op http://www.vertalen.nu
0.4 Inhoud - Alle op de Website geplaatste bestanden, gegevens en diensten
0.5 Bezoeker - De natuurlijke persoon die de Website bezoekt
0.6 Gebruiker - De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven bij Vertalen.nu en daarmee deze Voorwaarden heeft geaccepteerd.
0.7 Account - De registratie van een Gebruiker

1. Algemeen
1.1 Iedere Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de Voorwaarden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en op het openen, aanhouden en gebruiken van een Account.

1.3 Contact opnemen met Vertalen.nu kan via het contactformulier.


2. Gebruik van de Website
2.1 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Website Inhoud bevat die eigendom zijn van Vertalen.nu, licentiegevers en/of Gebruikers van Vertalen.nu en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

2.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, verleent Vertalen.nu je een persoonlijk, beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Inhoud die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Vertalen.nu of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Hieronder valt tevens, doch is niet daartoe beperkt, het zonder schriftelijke toestemming van Vertalen.nu substantiële delen van de Website opvragen of hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

2.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om de werking van de Website of andere systemen van Vertalen.nu of andere Bezoekers verstoren.


3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden en andere content bevat die eigendom zijn van Vertalen.nu, licentiegevers en/of gebruikers van Vertalen.nu en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

3.2 Vertalen.nu verleent de Bezoeker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Vertalen.nu of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, echter niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Vertalen.nu substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.


4. Gebruikersvoorwaarden
4.1 De Gebruiker moet een natuurlijk persoon zijn.

4.2 Vertalen.nu behoudt zich het recht voor om een Gebruiker te weigeren en/of te verwijderen wanneer het vermoeden bestaat dat een Gebruiker misbruik maakt van en/of betrokken is bij misbruik en/of fraude.


5. Aansprakelijkheid
5.1 Vertalen.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud, van computervirussen of van geïnstalleerde software applicaties.

5.2 De door een Gebruiker geplaatste Inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruiker. De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn niet bedoeld als advies.


6. Inhoud toevoegen
6.1 Gebruiker behoudt in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestanden die door de Gebruiker via de Website ter beschikking worden gesteld. 6.2 Gebruiker erkent en stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Vertalen.nu de Gebruiker automatisch aan Vertalen.nu: (a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om

(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Vertalen.nu

(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Vertalen.nu

(b) het recht verleent om enige door Gebruiker ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Vertalen.nu en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Vertalen.nu op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens Gebruiker of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

6.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om Inhoud ter beschikking te stellen via Vertalen.nu die voorkomt in onderstaande niet uitputtende opsomming. Hierbij geldt het eindoordeel van Vertalen.nu of bepaalde Inhoud wel of niet is toegestaan:

 1. Inhoud die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
 2. Inhoud die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 3. Inhoud die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 4. Inhoud die naar de mening van Vertalen.nu in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
 5. Inhoud waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld
 6. Inhoud waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 7. Inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Vertalen.nu of derden worden geschonden;
 8. Inhoud waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 9. Inhoud waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertalen.nu commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
 10. Inhoud waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 11. Inhoud die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Wijziging van de Voorwaarden
7.1 De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Vertalen.nu worden gewijzigd.

7.2 Indien de Gebruiker het niet eens is met de nieuwe Voorwaarden kan deze het Account opzeggen. Voortgezet gebruik van de Website of het Account impliceert dat Gebruiker met de gewijzigde Voorwaarden akkoord is.