Vertaling van European

Inhoud:

Engels
Nederlands
European {zn.}
Europeaan  [m]
European {bn.}
Europees
European, white man, Anglo {zn.}
blanke [m]
european {zn.}
Europeaan [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Spain is a European country.

Spanje is een Europees land.

They are great masterpieces of European art.

Ze zijn grote meesterwerken van de Europese kunst.

The company has branches in 12 European countries.

Het bedrijf heeft vestigingen in 12 Europese landen.

Lithuania is a member of the European Union.

Litouwen is lid van de Europese Unie.

As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.

Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.

With that as a start many European poems and much literature came to be introduced.

Met dat als begin werden veel Europese gedichten en werd veel literatuur geïntroduceerd.

The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles.

De twaalf sterren op de vlag van de Europese Unie symboliseren niet de twaalf oprichters van de unie. Ze symboliseren de twaalf apostelen.

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War.

De Europese integratie is begonnen om een eind te stellen aan de talrijke en bloedige oorlogen tussen buurlanden, die hun hoogtepunt kenden in de Tweede Wereldoorlog.

The European Union has 23 official languages, theoretically with the same rights, but in practice only 3 working languages: English, French and German.

De Europese Unie heeft 23 officiële talen met theoretisch gelijke rechten, maar in de praktijk slechts 3 werktalen: Engels, Frans en Duits.

Hence the importance of the Barcelona Process and the European Neighbourhood Policy.

Daarom zijn het proces van Barcelona en het Europees nabuurschapsbeleid zo belangrijk.

In his essay "Esperanto: European or Asiatic language" Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

In zijn essay "Esperanto: een Europese of een Aziatische taal" toonde Claude Piron de gelijkenis aan tussen het Esperanto en het Chinees, en ontkrachtte zo het denkbeeld dat het Esperanto enkel een op Europa gerichte taal zou zijn.

Since its inception the European Union has always been based upon the values of solidarity and community.

Sinds haar ontstaan is de Europese Unie altijd gebaseerd geweest op de waarden solidariteit en gemeenschap.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan European

white man - Anglo - europeandenizen