Vertaling van acrimony

Inhoud:

Engels
Nederlands
acrimony, genus icterus, icterus {zn.}
bitsheid [v]
snibbigheid [v]
galzucht
acrimony {zn.}
branderigheid [v]
sharpness, acrimony, acuity, harshness, poignancy, acuteness, keenness {zn.}
schrilheid [v]
scherpheid [v]
schelheid [v]
guurheid [v]
felheid [v]
scherpte
sharpness, acrimony, acuity, harshness, poignancy, acuteness, keenness {zn.}
schrilheid [v]
scherpte
schelheid [v]
scherpheid [v]
felheid [v]
guurheid [v]
scherpzinnigheid [v] (de ~)
spitsheid (de ~)
schranderheid
luciditeit
vernuft [o] (het ~)
sharpness, acrimony, acuity, harshness, poignancy, alacrity, briskness, smartness {zn.}
scherpte
scherpheid [v]
schrilheid [v]
schelheid [v]
guurheid [v]
felheid [v]
happigheid
aviditeit
bitterness, acerbity, acrimony {zn.}
verbittering [v]
bitterheid  [v]
tartness, acerbity, acrimony, bitterness, jaundice, thorniness {zn.}
bitsheid [v]