Vertaling van affinity

Inhoud:

Engels
Nederlands
affinity, phylogenetic relation {zn.}
affiniteit  [v]
verwantschap [v]
resemblance, similarity, likeness, similitude, affinity {zn.}
gelijkenis  [v]
overeenkomst 
blood-relationship, relationship, affiliation, affinity {zn.}
familiebetrekking [v]
verwantschap [v]
nearness, proximity, affinity, closeness {zn.}
nabijheid [v]