Vertaling van on that

Inhoud:

Engels
Nederlands
on it, on that, thereon {bw.}
daarover
daaromtrent

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You can't live on that island.

Je kan niet op dat eiland wonen.

I agreed with him on that point.

Ik was het op dat punt met hem eens.

There are many rivers on that island.

Er zijn veel rivieren op dat eiland.

The terrorists swore vengeance on that country.

De terroristen zwoeren wraak op dat land.

It's impossible to live on that island.

Het is onmogelijk op dat eiland te wonen.

You have to get on that bus to go to the museum.

Om bij het museum te komen moet je die bus nemen.

I have no idea, I'm not so well up on that kind of matters. You'd better ask that gentleman over there.

Ik heb geen idee, ik ben niet zo thuis in dat soort zaken. Dat kun je beter aan die meneer daar vragen.

"I'm in a terrible hurry... for reasons I can't say," Dima replied to the woman. "Please, just let me try on that suit there."

"Ik heb verschrikkelijke haast... om redenen die ik niet kan noemen," antwoordde Dima de vrouw. "Laat me alstublieft gewoon dat pak daar passen."

"Our boss insisted on that price," the shopkeeper explained. "But you know, you don't have to pay me 0.99 in kopeks. You can pay more if you like."

"Onze baas heeft aangedrongen op die prijs," legde de verkoopster uit. "Maar weet u, u hoeft me geen 0,99 in kopeken te betalen. U mag meer betalen als u wilt."


Gerelateerd aan on that

on it - thereon